ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň

Seznam přijatých dětí do MŠ Komenského a MŠ Letná

pro školní rok 2018/2019

 

registrační číslo:                                            registrační číslo:

       11381        210221
       21357        221470
       31182        231749
       47161        241237
       51336        251321
       60684        261209
       71287        270992
       80702        281521
       91193        291279
       100173        300870
       110901        321080
       120944       331069
       131182       340776
       141381        
       151476  
       161072  
       171343  
       181471  
       191198  
        201219  

 

Červeně vyznačené identifikační kódy patří dětem, jejichž rodiče  dosud neodevzdali evidenční listy s potvrzením od lékaře (podmínka přijetí do MŠ).

 

 

ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

  Hlavní kritérium  
1 Předškoláci (5 -6 let) a děti s OŠD povinné předškolní vzdělávání
   

Doplňující kritéria

 

 

Bodové

ohodnocení

2 Věk dítěte: 4 -5 let

4

  3 -4 roky

3

     
     
3 Málo podnětné a sociálně slabé prostředí

1

4 Sourozenec v MŠ

2

     

 

Průběh zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

 1. Odevzdání žádosti pro přijetí dítěte do MŠ
 • Rodiče v den zápisu  vyplní  Žádost o přijetí  dítěte do mateřské školy.
 • Podpisem rodiče potvrdí údaje o očkování dítěte (příloha: Vyjádření ke zdravotnímu stavu).
 • K zápisu si prosím přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
 1. Vyhodnocování žádostí a nahlédnutí do spisu

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dítěte do MŠ vyjádřit k podkladům rozhodnutí v ředitelně školy.

Vyzvednutí rozhodnutí

 • Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzováno na základě údajů uvedených v žádosti. Bude postupováno podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ.
 • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno 17. května zveřejněním seznamu na vchodových dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů.
 • V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce.
 1. Na rodičovské schůzce po zápise do MŠ (ve středu 16. května v 15,00 hodin v MŠ Komenského) zákonný zástupce odevzdá evidenční list dítěte s potvrzením o očkování dítěte.

 

 1. Odvolání

Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy v 15 denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení. Odvolání podává zákonný zástupce ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím mateřské školy.

 

 

Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let

Děti mladší 3 let se přijímají pouze, pokud je volná kapacita. Podmínkou přijetí dítěte mladšího 3 let je, že zvládlo základy sebeobsluhy, je přiměřeně samostatné a sociálně zralé a je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu MŠ. V MŠ jde především o vzdělávací činnost, nikoliv o poskytování péče.

 

Add1) Bez ohledu na bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4. školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

Add2) Kritérium zvýhodnění staršího dítěte je odůvodněno nárůstem potřeb se zvyšujícím se věkem. Z hlediska sociálně kulturního vývoje dítěte je žádoucí, aby se dítě vzdělávalo s vrstevníky.

Add3) Toto kritérium je odůvodněno potřebou integrace dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Add4) Toto kritérium je odůvodněno snahou o podporu soudržnosti sourozenců. (Dítě, které chodí již do příslušné MŠ nebo ZŠ, je-li v právní subjektivitě – „soudržnost rodiny“).

Add5) Toto kritérium není bezpodmínečné, do MŠ jsou přijímány i děti z okolních obcí, po dohodě se zřizovatelem.

Ředitelka si vyhrazuje právo na 3 volná místa (pro předškoláky).

 

Dítě musí být řádně přeočkováno, pokud rodič nepředloží ve stanoveném termínu potvrzení od lékaře, zastavuje se správní řízení.

U dětí v povinném předškolním vzdělávání (v posledním ročníku před zahájením školní docházky) neplatí povinnost očkování.