ZŠ a MŠ Mírová, příspěvková organizace

 

Seznamy dětí v jednotlivých třídách MŠ Komenského:

SLUNÍČKA                                                            KYTIČKY

Beran Tomáš                                                        Bukat Pavel

Bergmannová Valerie                                           Cichák Jaroslav

Borová Eliška                                                       Dolníček Jan      

Doubek Lilien Thea                                              Hába Filip

Dušková Nela                                                       Horník Lukáš

Holubek Libor                                                      Hornová Natálie

Hrabánek Jan                                                      Houžvička Jakub

Hromek Nikolas                                                   Houžvička Zdeněk

Hromková Nela                                                    Hrdličková Magdalena

Ježek Jakub                                                         Hrdličková Tereza

Kodýtková Laura                                                  Koucký Daniel

Kohout Martin                                                      Koželuhová Isabella

Koláček Filip                                                         Kuchařová Barbora

Koldová Valerie                                                    Macur Jonáš

Kostelka Tomáš                                                    Manhart Pavel

Lehmannová Nikol                                                Marcynkovskij Michael

Libra Adam                                                          Mikolášková Miriam

Pačanová Monika                                                 Pavelka Ivan

Pánek Dominik                                                     Pavelková Sára

Peschelová Monika                                              Rubešová Tereza               

Rákosníková Alena                                               Sedlák Dominik

Vítú Anežka                                                        Sluková Viktorie

Vu Anh Ha                                                            Turková Anna

Žižková Jitka                                                        Vítú Matyáš 

 

 

Seznamy dětí v jednotlivých třídách MŠ Letná:

KOŤATA                                                                JEŽCI

Bartoš Tomáš                                                           Bláhová Tereza

Bilá Liliana                                                                Digová Laura

Bukat Maxim                                                             Duzbaba Tomáš

Dokoupil Zdeněk                                                       Forman Ondřej

Frühauf Tadeáš Daniel                                               Gergely Vallery Ella

Holecová Eliška                                                          Grosmutová Adéla

Hrubanová Magdaléna                                               Henzlová Amálie

Katarinská Ema                                                          Holasová Tereza

Kotrbatá Adéla                                                            Houdková Sabrina

Kuba Sebastian                                                           Hřeben Dominik

Kubešová Barbora                                                      Karásek František

Mrázek Petr                                                                Katarinský Štěpán

Mrázek Vojtěch                                                           Konejl Štěpán

Novák Jakub                                                                Kora Juraj

Nováková Adéla                                                          Kořínková Štěpánka

Nováková Zuzana                                                        Kořínková Viktorie

Polák Jakub                                                                 Krejbichová Zoe

Sandany Dominik                                                         Kukyová Sofie Evelin

Sandany Teodor                                                           Kutan Lukáš

Šedivý Martin                                                              Lankašová Eliška

Šesták Matthias                                                           Mrázek Ondřej

Švehla Sebastián                                                          Novák Jiří

Tomášek Antonín                                                        Šetét Alexandr

Zelenka Lukáš                                                            Švehla Vladislav

                                                                                 Válková Hana

 

MOTÝLCI                                                                         BERUŠKY

Beránková Michaela                                                           Bečvář Václav

Bláhová Eliška                                                                    Duherič David

Bohúň Adrian Lukas                                                            Hájková Agáta

Bradáč Nikolas                                                                   Hanuš Jáchym

Bureš Michal                                                                      Jonášová Nela

Frič Rudolf                                                                         Kabeš Jakub

Glab Matěj                                                                         Konejlová Tereza

Hanušová Karolína                                                              Kraus Lukáš

Havlová Veronika                                                                Křenková Markéta

Herák Jiří                                                                            Kuňáková Emily

Holeček Tomáš                                                                   Kutan Patrik

Kabešová Stella                                                                  Lamberská Emma

Katarinský Petr                                                                   Laušman Filip

Kondáš Daniel                                                                     Miler Jakub

Kotrbatý David                                                                     Novák Tadeáš

Kuky Josef Damián                                                               Otáhal Miroslav

Matohlínová Anežka                                                             Phan Thi Han Na

Miler David                                                                           Pišel Alexandr

Rác Ivan                                                                               Plesl Adam

Rousová Nicol                                                                      Port František

Šavujev Adrian                                                                     Svoboda Matyáš

Šteffl Alice                                                                            Škarpa Jan

Zatloukal Kristián                                                                  Šteffl Adam

Žuchová Natálie                                                                    Vhu Gia Hung

 

Pokud má MŠ volná místa přijímá děti i v průběhu školního roku. Kontaktní osoba vedoucí učitelka MŠ Radomíra Řeháčková – telefon: 733 159 001, 487 862 616.

 

ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

  Hlavní kritérium  
1 Předškoláci (5 -6 let) a děti s OŠD povinné předškolní vzdělávání
   

Doplňující kritéria

 

 

Bodové

ohodnocení

2 Věk dítěte: 4 -5 let

4

  3 -4 roky

3

     
     
3 Málo podnětné a sociálně slabé prostředí

1

4 Sourozenec v MŠ

2

     

 

Průběh zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

  1. Odevzdání žádosti pro přijetí dítěte do MŠ
  • Rodiče v den zápisu  vyplní  Žádost o přijetí  dítěte do mateřské školy.
  • Rodiče doloží doklad o řádném očkování dítěte nebo svým podpisem potvrdí údaje o očkování dítěte (příloha: Vyjádření ke zdravotnímu stavu).
  • K zápisu si prosím přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
  1. Vyhodnocování žádostí a nahlédnutí do spisu

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dítěte do MŠ vyjádřit k podkladům rozhodnutí v ředitelně školy.

Vyzvednutí rozhodnutí

  • Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzováno na základě údajů uvedených v žádosti. Bude postupováno podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ.
  • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno  zveřejněním seznamu na vchodových dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů.
  • V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce.

3. Odvolání

Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy v 15 denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení. Odvolání podává zákonný zástupce ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím mateřské školy.

 

 

Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let

Děti mladší 3 let se přijímají pouze, pokud je volná kapacita. Podmínkou přijetí dítěte mladšího 3 let je, že zvládlo základy sebeobsluhy, je přiměřeně samostatné a sociálně zralé a je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu MŠ. V MŠ jde především o vzdělávací činnost, nikoliv o poskytování péče.

 

Add1) Bez ohledu na bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4. školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

Add2) Kritérium zvýhodnění staršího dítěte je odůvodněno nárůstem potřeb se zvyšujícím se věkem. Z hlediska sociálně kulturního vývoje dítěte je žádoucí, aby se dítě vzdělávalo s vrstevníky.

Add3) Toto kritérium je odůvodněno potřebou integrace dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Add4) Toto kritérium je odůvodněno snahou o podporu soudržnosti sourozenců. (Dítě, které chodí již do příslušné MŠ nebo ZŠ, je-li v právní subjektivitě – „soudržnost rodiny“).

Add5) Toto kritérium není bezpodmínečné, do MŠ jsou přijímány i děti z okolních obcí, po dohodě se zřizovatelem.

 

Dítě musí být řádně přeočkováno, pokud rodič nepředloží ve stanoveném termínu potvrzení od lékaře, zastavuje se správní řízení.

U dětí v povinném předškolním vzdělávání (v posledním ročníku před zahájením školní docházky) neplatí povinnost očkování.