ZŠ a MŠ Mírová, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí do MŠ Komenského a MŠ Letná

pro školní rok 2019/2020

Registrační číslo                                              Registrační číslo

10242 220988
20872 231410
31234 241282
41062 250878
61142 270900
71052 280788
81433 260829
90557  
101238  
111470  
131183  
141532  
150969  
160236  
171269  
181069  
190118  
200703  
211201  

 

Místo nástupu (MŠ Komenského nebo MŠ Letná) bude rodičům upřesněno v průběhu letních prázdnin na adrese: www.zsamsmirova.cz (pod kolonkou MATEŘSKÉ ŠKOLY a záložkou ZÁPIS DO MŠ) nebo v přípravném týdnu od 26. srpna do 30. srpna osobně u vedoucí učitelky na MŠ Komenského nebo na telefonu 733 159 001

Rodiče, kteří přišli zapsat svoje dítě až po zápise do MŠ (2. 5. 2019), tzn. s pozdějším datem, se na této listině nenajdou. Zda je vaše dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání si můžete ověřit u vedoucí učitelky MŠ, pokud tak již nebylo učiněno.

 

Pokud má MŠ volná místa přijímá děti i v průběhu školního roku. Kontaktní osoba vedoucí učitelka MŠ Radomíra Řeháčková – telefon: 733 159 001, 487 862 616.

 

ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

  Hlavní kritérium  
1 Předškoláci (5 -6 let) a děti s OŠD povinné předškolní vzdělávání
   

Doplňující kritéria

 

 

Bodové

ohodnocení

2 Věk dítěte: 4 -5 let

4

  3 -4 roky

3

     
     
3 Málo podnětné a sociálně slabé prostředí

1

4 Sourozenec v MŠ

2

     

 

Průběh zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

  1. Odevzdání žádosti pro přijetí dítěte do MŠ
  • Rodiče v den zápisu  vyplní  Žádost o přijetí  dítěte do mateřské školy.
  • Rodiče doloží doklad o řádném očkování dítěte nebo svým podpisem potvrdí údaje o očkování dítěte (příloha: Vyjádření ke zdravotnímu stavu).
  • K zápisu si prosím přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
  1. Vyhodnocování žádostí a nahlédnutí do spisu

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dítěte do MŠ vyjádřit k podkladům rozhodnutí v ředitelně školy.

Vyzvednutí rozhodnutí

  • Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzováno na základě údajů uvedených v žádosti. Bude postupováno podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ.
  • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno  zveřejněním seznamu na vchodových dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů.
  • V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce.

3. Odvolání

Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy v 15 denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení. Odvolání podává zákonný zástupce ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím mateřské školy.

 

 

Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let

Děti mladší 3 let se přijímají pouze, pokud je volná kapacita. Podmínkou přijetí dítěte mladšího 3 let je, že zvládlo základy sebeobsluhy, je přiměřeně samostatné a sociálně zralé a je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu MŠ. V MŠ jde především o vzdělávací činnost, nikoliv o poskytování péče.

 

Add1) Bez ohledu na bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4. školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

Add2) Kritérium zvýhodnění staršího dítěte je odůvodněno nárůstem potřeb se zvyšujícím se věkem. Z hlediska sociálně kulturního vývoje dítěte je žádoucí, aby se dítě vzdělávalo s vrstevníky.

Add3) Toto kritérium je odůvodněno potřebou integrace dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Add4) Toto kritérium je odůvodněno snahou o podporu soudržnosti sourozenců. (Dítě, které chodí již do příslušné MŠ nebo ZŠ, je-li v právní subjektivitě – „soudržnost rodiny“).

Add5) Toto kritérium není bezpodmínečné, do MŠ jsou přijímány i děti z okolních obcí, po dohodě se zřizovatelem.

 

Dítě musí být řádně přeočkováno, pokud rodič nepředloží ve stanoveném termínu potvrzení od lékaře, zastavuje se správní řízení.

U dětí v povinném předškolním vzdělávání (v posledním ročníku před zahájením školní docházky) neplatí povinnost očkování.