ZŠ a MŠ Mírová, příspěvková organizace

 

Pokud má MŠ volná místa přijímá děti i v průběhu školního roku. Kontaktní osoba vedoucí učitelka MŠ Radomíra Řeháčková – telefon: 733 159 001, 487 862 616.

 

ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

  Hlavní kritérium  
1 Předškoláci (5 -6 let) a děti s OŠD povinné předškolní vzdělávání
   

Doplňující kritéria

 

 

Bodové

ohodnocení

2 Věk dítěte: 4 -5 let

4

  3 -4 roky

3

     
     
3 Málo podnětné a sociálně slabé prostředí

1

4 Sourozenec v MŠ

2

     

 

Průběh zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

  1. Odevzdání žádosti pro přijetí dítěte do MŠ
  • Rodiče v den zápisu  vyplní  Žádost o přijetí  dítěte do mateřské školy.
  • Rodiče doloží doklad o řádném očkování dítěte nebo svým podpisem potvrdí údaje o očkování dítěte (příloha: Vyjádření ke zdravotnímu stavu).
  • K zápisu si prosím přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
  1. Vyhodnocování žádostí a nahlédnutí do spisu

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dítěte do MŠ vyjádřit k podkladům rozhodnutí v ředitelně školy.

Vyzvednutí rozhodnutí

  • Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzováno na základě údajů uvedených v žádosti. Bude postupováno podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ.
  • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno  zveřejněním seznamu na vchodových dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů.
  • V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce.

3. Odvolání

Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy v 15 denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení. Odvolání podává zákonný zástupce ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím mateřské školy.

 

 

Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let

Děti mladší 3 let se přijímají pouze, pokud je volná kapacita. Podmínkou přijetí dítěte mladšího 3 let je, že zvládlo základy sebeobsluhy, je přiměřeně samostatné a sociálně zralé a je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu MŠ. V MŠ jde především o vzdělávací činnost, nikoliv o poskytování péče.

 

Add1) Bez ohledu na bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4. školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

Add2) Kritérium zvýhodnění staršího dítěte je odůvodněno nárůstem potřeb se zvyšujícím se věkem. Z hlediska sociálně kulturního vývoje dítěte je žádoucí, aby se dítě vzdělávalo s vrstevníky.

Add3) Toto kritérium je odůvodněno potřebou integrace dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Add4) Toto kritérium je odůvodněno snahou o podporu soudržnosti sourozenců. (Dítě, které chodí již do příslušné MŠ nebo ZŠ, je-li v právní subjektivitě – „soudržnost rodiny“).

Add5) Toto kritérium není bezpodmínečné, do MŠ jsou přijímány i děti z okolních obcí, po dohodě se zřizovatelem.

 

Dítě musí být řádně přeočkováno, pokud rodič nepředloží ve stanoveném termínu potvrzení od lékaře, zastavuje se správní řízení.

U dětí v povinném předškolním vzdělávání (v posledním ročníku před zahájením školní docházky) neplatí povinnost očkování.