Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně ZŠ

autor: | 1. 6. 2020 | Aktuality

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně
Vážení rodiče, od 8. 6. 2020 bude možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 2. stupně základních škol, a to především formou konzultací a třídnických hodin.
Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:
• Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
• Socializační aktivity.
• Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
• Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
• Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.
S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.
Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze).
Rozvrh třídnických hodin:
Pondělí – 6. A, 6. B
Úterý – 6. C, 7. A
Středa – 8. A, 8. B
Čtvrtek – 9. A
Čas třídnických hodin bude upřesněn podle počtu přihlášených žáků. Informace předají třídní učitelé.
Dále nabízíme konzultace v jednotlivých vyučovacích předmětech. Sdělte prosím třídním učitelům, v kterých předmětech máte zájem o konzultaci. Termín bude dohodnut s vyučujícími.
Žáci budou povinni řídit se mimořádnými hygienickými pravidly, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy (zsamsmirova.cz/ochrana-a-provoz-skoly).
Před vstupem do budovy školy bude prováděn ranní filtr (měření tělesné teploty). Žáci vykazující známky respiračního (infekčního) onemocnění nebudou zařazeni do vzdělávacích aktivit.
V souladu s krizovými opatřeními jsou žáci povinni:
-před školou dodržovat odstup 2 m, ve škole 1,5–2 m, aby nedocházelo k bližšímu kontaktu
-ve společných prostorách školy zakrýt ústa a nos ochrannými prostředky (rouška)
-mít s sebou 2 roušky na den a igelitový sáček na uložení roušky
-po příchodu do třídy si důkladně umýt ruce dezinfekčním mýdlem 20 – 30 sekund a použít dezinfekci na ruce (dezinfekční prostředky zajistí škola)
Opakované nedodržování hygienických pravidel je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Čestné prohlášení