Preventivní programy

Minimální preventivní program

Speciální třídy ZŠ a MŠ Mírová  

Zpracovala Mgr. Alena Faltýnková

 

Pozitivní klima ve škole

Pravidla

 1. Aplikování preventivních aktivit v dostatečně raném věku.
 2. Uplatnění věkově přiměřených, různorodých a aktivizujících metod.
 3. Nabízení pozitivních alternativ chování a životních cílů.
 4. Zajištění volnočasových aktivit v rámci školy i mimo ni.
 5. Spolupráce učitel – žák.
 6. Spolupráce učitel – rodiče.
 7. Spolupráce učitel – učitel.
 8. Spolupráce pedagogického i nepedagogického personálu školy v souladu s MPP.
 9. Poradenství – vnitřní, zevní.
 10. Spolupráce s odborníky.
 11. Spolupráce s pediatrem v místě a spádovém okolí.
 12. Osobní příklad – nepřímé působení každého pracovníka školy vlastním chováním a životním stylem.

 

Postupy v oblasti 

 1. Organizace života školy

Vytvářet předpoklady pro uplatňování zdravého životního stylu:

Vzdělávat a vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu v rámci jednotlivých předmětů (občanská výchova, pracovní činnosti, výchova ke zdraví atd.).

 • Navozovat příznivé psychosociální klima ve škole.
 • Zaměřit zvýšenou pozornost na rizikové skupiny žáků.
 • Vychovávat k zodpovědnosti za zdraví své i ostatních.
 • Rozhodovat o pracovním režimu z pohledu zdravotně-bezpečnostních potřeb žáků.
 1. b) Upravit školní řád

Obsahově upravit školní řád tak, aby požadavky na žáka byly v souladu s výchovnými, sociálně-psychologickými a zdravotními potřebami žáků. Upravit školní řád tak, aby respektoval práva dítěte.

 1. c) Vytvořit Krizový plán prevence a řešení šikany
 2. d) Zajistit dostatečné množství volnočasových aktivit

Během přestávek mezi vyučovacími hodinami, umožnit žákům aktivní pohyb.

V době mimo vyučování – pravidelná organizovaná činnost  – rukodělný     a hudební kroužek.

 1. e) Vzdělávání žáků

Vytvářet podmínky pro příznivé klima a zdravý pracovní režim žáků i učitelů.

V 8. a 9. ročníku zajistit systematickou před profesní přípravu. Sledovat a evidovat profesní přání žáků, podávat průběžné informace o rozmisťovacím řízení, zajistit a poskytnout individuální konzultace, návštěvy SOU a provozoven.

Ve 2. pololetí závěrečného ročníku využívat metody práce s cílem usnadnit žákům adaptaci na výuku na SOU.

Intenzivně spolupracovat s  ÚP v Mimoni (pravidelné návštěvy žáků 8. a 9. ročníků).

 1. f) Vzdělávání učitelů a vychovatelů

Zajistit přenos informací o problematice sociálně patologických jevů a prevence všem učitelům.

Zúčastnit se vzdělávacích akcí.

Sledovat uvedenou problematiku v literatuře a v odborných časopisech.

 1. g) Spolupráce s rodiči a speciálními organizacemi

Zajistit pravidelnou informovanost pedagogů a rodičů o všech problémech, které se vyskytnou u žáků, včetně navrhovaných opatření.

Spolupracovat s rodiči při realizaci aktivit ovlivňujících zdraví žáků (organizování volného času, osvětové akce).

Spolupracovat s Městskou policií při zajišťování besed – Besip, První pomoc a využití dotačních titulů obce v rámci prevence kriminality.

 1. h) Uplatňování přiměřených represivních nástrojů

Důsledně potírat kuřáctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek.

Zakotvit toto opatření ve školním řádu.

Spolupracovat s institucemi (Oddělení péče o rodinu a dítě, Policie ČR, Městská policie, Správní odbor MěÚ, SPOD).

V případě podezření požití drogy žákem informovat rodiče a s jejich souhlasem spolupracovat dále s dětskou lékařkou, Policií ČR apod.

 1. Mezipředmětové vztahy

Efektivní primární prevence předpokládá spolupráci učitelů na 1. a 2. stupni v souladu s pravidly a postupy danými tímto programem.

Nedílnou součástí primární prevence je rovněž zahrnutí témat týkajících se této problematiky do tematických plánů jednotlivých předmětů.

 1. Další vzdělávání

V maximální možné míře využívat nabídku seminářů a kurzů, které každoročně organizuje PC Liberec a Česká Lípa.

Například:

Výchova ke zdraví,

           Poruchy učení a chování,

           Problematika speciálních a vyrovnávacích třid,

           Co bychom o drogách rozhodně měli vědět,

           Jak na protidrogovou prevenci,

           Spolupráce s rodiči,

           Drogová situace poslední doby,

           Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS,

           Zdravý životní styl – Ivan a Věra Janíkovi,

           Právo pro každý den.

 1. Poradenství

Interní:

Garant: Mgr. J. Ledvinová

Školní preventistka: Mgr. Alena Faltýnková

Třídní učitelé, asistentky učitele,

Informační materiály.

Externí:

PPP Česká Lípa

SPC Liberec

SPC Jablonec nad Nisou

K-Centrum, Česká Lípa a Liberec

Krajská hygienická stanice Liberec

Linka důvěry Liberec

Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves

DETOX Liberec, Psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec

Psychiatrická ambulance v České Lípě

 1. Doplňkové aktivity

V době polední přestávky, kdy žáci čekají na odpolední vyučování, mají možnost sportovního, výtvarného vyžití popř. návštěvy počítačové učebny pod dohledem asistentky.

Na žádost rodičů p. asistentky zajistí doprovod žáků na autobusovou zastávku.

Jednorázové akce v rámci vyučování

 • návštěvy dopravního hřiště
 • sportovní soutěže a turnaje
 • dovednostní soutěže – Zlaté kladívko, Zlatá jehla
 • exkurze do SOU Libereckém kraji
 • filmová představení, divadla
 • přednášky a besedy
 • návštěvy muzea v Mimoni
 • vánoční dílny a besídky
 • dny otevřených dveří
 • třídní výlety
 • plavecký výcvik.

Mimoškolní aktivity

DDM Vážka Mimoň

Lampa Mimoň – nízkoprahové centrum

Skaut Mimoň

 1. Zpětná vazba

Kontrola

Přímou zpětnou vazbu poskytne několik dotazníků pro žáky i učitele 1. a 2. stupně. Nepřímo lze sledovat chování žáků ve škole i mimo ni.

Reálné hodnocení

MPP vychází ze zásad, kterými se naše škola řídí. Aktivity a používané metody jsou dlouholetým užíváním již ověřeny. Nabídka mimoškolních aktivit je přímo závislá na fungování výše uvedených subjektů.

Realizace programu

Prevenci sociálně patologických jevů budou provádět všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, garantem  Mgr. J. Ledvinová.

Všichni třídní učitelé na 1. a 2. stupni se budou trvale zajímat o mimoškolní činnost žáků své třídy. Budou podporovat zapojení dětí do mimoškolních aktivit v rámci sportovních a jiných zájmových organizací.