Kariérové poradenství

Informace o organizaci přijímacího řízení do SOU

pro šk.rok 2020/2021

 Přihlášky

-V prvním kole přijímacího řízení lze podat nejvýše dvě přihlášky na SŠ. Přihlášky (s návodem na     vyplnění) obdrží žák ve škole začátkem února 2020.

– Na oba formuláře se uvádějí obě zvolené školy ve stejném pořadí.

Vyplněnou a lékařem potvrzenou  přihlášku žák přinese do školy nejpozději do 15.února 2018

– Přihlášku odešle zákonný zástupce žáka řediteli příslušné SŠ a to nejpozději do 1.3.2019

Při vyplňování přihlášky dbejte na přesnost těchto údajů:

  • Název, přesná adresa školy a IZO školy
  • Kód a název studijního oboru (např.65-51-E/02 Práce ve stravování)

     Obojí najdete v informacích, které žáci obdrží ve škole, na webových stránkách vámi   vybrané školy nebo v rejstříku škol .

 

  • K přihlášce musí být přiloženo doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro šk.rok 2020/2021 pro nezbytné úpravy vzdělávacího programu, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

PROTO SI NEPRODLENĚ ZAŽÁDEJTE O VYŠETŘENÍ V PORADENSKÉM ZAŘÍZENÍ, JEHOŽ KLIENTEM VÁŠ SYN/DCERA JE  !!!!!

 

  1. kolo přijímací zkoušky

V 1. kole se konají přijímací zkoušky nebo pohovory   od 14. do 30. dubna 2020.

Kritéria přijímacího řízení budou stanovena podle aktuálně platných předpisů nejpozději do 31. 1. 2020. Pro aktuální informace sledujte webové stránky vybrané školy.

Hodnocení 1. kola

    Ředitel uchazeče hodnotí podle hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ  a dalších skutečností – např. výsledky v odborných soutěžích,,reprezentace školy , další aktivity     v průběhu povinné šk.docházky

    Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

    Výsledky přijímacích zkoušek  zveřejní ředitel SŠ a SOU na webových stránkách školy. .Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí od 22. do 30. dubna 2020.

Proti tomuto rozhodnutí se mohou zákonní zástupci  odvolat do tří pracovních dnů od doručení.

  1. kolo přijímací zkoušky

Ředitel školy může vyhlásit další kolo přijímacího řízení.

 

Podrobné informace naleznete také webových stránkách zvoleného SOU.

 

 

 

Zápisový lístek

  • Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději března 2020,
  • Ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu.
  • Každý obdrží jen jeden zápisový lístek.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odeslán zákonným zástupcem řediteli školy, kam byl žák přijat a kam po prázdninách určitě nastoupí. Tím je potvrzen zájem o další studium na SOU. Pokud tak neučiní, má se za to, že se žák vzdal práva na toto místo a na jeho místo škola může  přijmout jiného uchazeče.

Důležité termíny

 

v prosinci 2019 Obdrží žák 2 přihlášky do SOU, informace k jejich vyplnění a přehled oborů v našem regionu vhodných pro další studium.
do 14.února 2020 Přinese žák vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku k vyplnění   třídní .paní učitelce.
do 1. března 2020 Musí  zákonný zástupce odeslat přihlášku  společně s vyšetřením z poradenského zařízení řediteli odborného učiliště ( nejlépe doporučeným dopisem).
do 15. března 2020 Obdrží žák na své ZŠ zápisový lístek.
14. dubna – 30. dubna
– Termín pro konání přijímací zkoušky v 1. kole .

   SOU obešle uchazeče písemně a seznámí je s termínem     přiíímací .zkoušky či pohovorem.

Přesný termín přijímací zkoušky stanovuje ředitel SOU.

Za správné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu na SŠ odpovídají zákonní zástupci žáků!

V oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám!

-Doporučujeme sledovat web: www.edulk.cz

                                                       www.skolstvi.kraj-lbc.cz

                                                         www.msmt.cz                  

V případě potřeby  konzultace neváhejte a kontaktujte mě.

                                         Mgr. Jitka Ledvinová  tel. 731 653 270

                                                                                e-mail :  jledvinova@kolamirova.cz