Speciální třídy

Speciální třídy poskytují pomoc dětem, které jsou dlouhodobě neúspěšné při zvládání učiva na ZŠ běžného proudu. Speciální pedagogové zde pomáhají žákům plnit speciální školní vzdělávací program tak, aby získali potřebné vědomosti a návyky, nabyli sebevědomí, zažívali pocit úspěchu a probudila se u nich opět chuť do spolupráce.

Důraz klademe na získávání praktických vědomostí a dovedností potřebných pro zapojení do běžného života společnosti, na manuální zručnost a pracovní návyky. Žáci naší školy se učí plnohodnotně žít a v předprofesní přípravě se seznamují s možnostmi a perspektivami uplatnění v dalším životě.

Upřednostňujeme výchovně vzdělávací činnost s převahou individuálního působení na žáka, rozvíjíme rozumové schopnosti dítěte s ohledem na jeho možnosti. V případě potřeby jsou žákům sestavovány individuální výchovně vzdělávací plány, na jejichž přípravě spolupracují učitelé s odborníky speciálně pedagogických center. Tento vzdělávací program a individuální přístup umožňuje přizpůsobit tempo i náročnost výuky možnostem, potřebám a zdravotnímu stavu každého žáka.

Pro zpestření každodenního školního života a pro získávání zkušeností z konkurenčního prostředí, pořádáme sportovní, výtvarné a rukodělné soutěže a naši žáci se úspěšně účastní soutěží žáků praktických škol v našem regionu.
V průběhu školního roku děti navštěvují kulturní akce, divadelní představení a vyjíždí na výlety za poznáním i turistikou.

V odpoledních hodinách mají žáci možnost navštěvovat rukodělný a hudební kroužek.