Přijímací řízení na střední školy

autor: | 6. 4. 2020 | Aktuality

INFORMACE KE ZMĚNÁM V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

V souvislosti s řešením mimořádné situace jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání na střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů od otevření středních škol. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky. Každý test se bude psát pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

Škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

Pokud se jednotná přijímací zkouška nekoná, to znamená u oborů středního vzdělání s výučním listem, nemusí se s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí.

Zveřejnění výsledků

Škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Výsledky se zveřejní do 8 dnů od konání zkoušky. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů, musí žák na střední školu (na kterou chce nastoupit) zaslat zápisový lístek. Zápisový lístek žákovi vydává základní škola.