Ochrana zdraví a provoz školy v období od 25. 5. do konce školního roku 2019/2020

autor: | 10. 5. 2020 | Aktuality

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020
Od 25. května 2020 do 30. 6. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.
Tyto aktivity budou rozděleny na dopolední (vzdělávací) část od 8.00 do 11.00 hodin a odpolední (zájmovou) část od 11.00 do 16.00 hodin. Obsah dopoledních vzdělávacích aktivit bude totožný se vzdělávacím obsahem ŠVP školy a distanční výuky, odpolední zájmová část bude probíhat dle ŠVP školní družiny. Úplata za školské služby ve školní družině se nehradí.
Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15. Složení skupin bude neměnné pro dopolední i odpolední část vzdělávacích aktivit až do konce školního roku. Dodatečně nelze žáka do skupiny zařadit. Žáci zůstávají v určené učebně za dodržení stanovených hygienických opatření. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Vzdělávací aktivity povedou pedagogičtí pracovníci školy dle personálních podmínek (učitelé, asistentky pedagoga, vychovatelky), zájmové aktivity vychovatelky a asistentky pedagoga.
Účast žáků není povinná, záleží na rozhodnutí zákonných zástupců. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka.
Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat nejdéle do 18. 5. 2020 v kanceláři školy. Po tomto datu nelze dítě zařadit do vzdělávacích aktivit ve škole.
Před prvním vstupem do školy je nutno odevzdat vyplněné „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ a seznámení s rizikovými skupinami. Čestné prohlášení převezme a zkontroluje u vstupu do školy pověřený pedagogický pracovník. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.
Pohyb žáků v ZŠ se řídí těmito zásadami:
1/ Při cestě do školy a ze školy se řídí obecnými pravidly chování stanovených krizovými opatřeními (zakrytí úst a nosu rouškou, dodržení odstupu 2 m)
2/Pohyb před školou:
-organizuje škola – minimalizuje shromažďování osob
-pro všechny osoby platí povinnost dodržovat odstup 2 m, zakrytí úst a nosu rouškou
-žáky před školou organizuje do skupin a vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který zároveň provádí ranní filtr (měření teploty), zajistí plynulý odchod do určené třídy
-žáci vykazující známky respiračního (infekčního) onemocnění nebudou zařazeni do vzdělávacích aktivit
3/Vstup do budovy školy:
-je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
-pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami
-všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
-každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
-škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat
-žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
-škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin
4/Pohyb v budově školy:
-přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
-ve společných a venkovních prostorách se mohou o přestávkách střídat třídy, pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
-škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce a ochranných pomůcek
5/Ve třídě:
-neprodleně po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), a poté použijí dezinfekci
-složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků
-maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě
-v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např.
při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
-je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru)
-žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně:
-obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření
– škola vede evidenci o docházce žáků do skupin, v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet
Při podezření na příznaky COVID-19:
– nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
– pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.
Rámcová pravidla školního stravování:
-bude žákům poskytováno ve školní jídelně (je nutno, aby zákonný zástupce žáka přihlásil ke stravování u vedoucí školní jídelny, telefon: 733 185 029)
-pokrmy bude vydávat personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
-v jídelně se při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Mezi jednotlivými skupinami budou zajištěny rozestupy.
-rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku
-před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci na ruce
-jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
Sledujte webové stránky školy, kde budou zveřejňovány aktuální informace.
Prosíme vás o toleranci v této, i pro nás, nelehké situaci. Uděláme vše, co je v našich silách pro bezpečnost vašich dětí.

Ochrana zdraví na ZŠ