Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, příspěvková organizace

Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná

pro školní rok 2021/2022 se koná v úterý 4. května

od 13,00 – 16,00 hodin v budově MŠ Komenského (pro obě MŠ

 

 

Rodiče přinesou:

– vyplněnou žádost o přijetí do MŠ (je ke stažení na webových stránkách školy: www.zsamsmirova.cz v oddílu FORMULÁŘE), event. vyplní v MŠ

– rodný list dítěte

– doklad o řádném očkování (vystaví pediatr)

– pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přineste kopii doporučení

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než zákonný zástupce, je třeba doložit své oprávnění dítě zastupovat

I v případě, že zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání, musí dítě k zápisu do MŠ přihlásit, žádost o individuální vzdělávání podá k řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku.

V případě dotazů využijte: email: ms.komenskeho@seznam.cz  

                                                            mskomenskeho@skolamirova.cz

                                                            telefon: 733 159 001 nebo 487 86 26 16

 

 

Pokud má MŠ volná místa přijímá děti i v průběhu školního roku. Kontaktní osoba vedoucí učitelka MŠ Radomíra Řeháčková – telefon: 733 159 001, 487 862 616

ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

  Hlavní kritérium  
1 Předškoláci (5 -6 let) a děti s OŠD povinné předškolní vzdělávání
  Doplňující kritéria Bodové ohodnocení
2 Věk dítěte: 4 -5 let

4

  3 -4 roky

3

3 Málo podnětné a sociálně slabé prostředí

1

4 Sourozenec v MŠ

2

Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let

Děti mladší 3 let se přijímají pouze, pokud je volná kapacita. Podmínkou přijetí dítěte mladšího 3 let je, že zvládlo základy sebeobsluhy, je přiměřeně samostatné a sociálně zralé a je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu MŠ. V MŠ jde především o vzdělávací činnost, nikoliv o poskytování péče.

 

Add1) Bez ohledu na bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4. školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

Add2) Kritérium zvýhodnění staršího dítěte je odůvodněno nárůstem potřeb se zvyšujícím se věkem. Z hlediska sociálně kulturního vývoje dítěte je žádoucí, aby se dítě vzdělávalo s vrstevníky.

Add3) Toto kritérium je odůvodněno potřebou integrace dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Add4) Toto kritérium je odůvodněno snahou o podporu soudržnosti sourozenců. (Dítě, které chodí již do příslušné MŠ nebo ZŠ, je-li v právní subjektivitě – „soudržnost rodiny“).

Add5) Toto kritérium není bezpodmínečné, do MŠ jsou přijímány i děti z okolních obcí, po dohodě se zřizovatelem.

 

Dítě musí být řádně přeočkováno, pokud rodič nepředloží ve stanoveném termínu potvrzení od lékaře, zastavuje se správní řízení.

U dětí v povinném předškolním vzdělávání (v posledním ročníku před zahájením školní docházky) neplatí povinnost očkování.