Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, příspěvková organizace

Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná

pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

z důvodu zaručení bezpečnosti dětí i dospělých a vzhledem k nutnosti dodržení hygienických a bezpečnostních opatření v souvislosti s onemocněním Covid 19 bude i v letošním školním roce probíhat zápis do mateřské školy BEZ OSOBNÍ ÚČASTI DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, a to v termínu od 3. května do 14. května 2021.

V případě nutné přímé komunikace využijte v současnosti distanční nástroje (email: ms.komenskeho@seznam.cz nebo telefon 733 159 001)

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (IS datové schránky: x3emfgp)          
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)       e-mailová adresa: zams-mimon@volny.cz
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Mírová, Mírová 81, Mimoň 471 24
  4. osobně odevzdat v podatelně budovy ZŠ v Mírové ulici (vložit do obálky s označení Zápis do MŠ), v čase od 8,00 – 15,00 hodin

Škola upřednostňuje podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  a dotazník je ke stažení na stránkách školy: www.zsamsmirova.cz (v záložce: formuláře)

 K žádosti přiložte:

  1. kopii rodného listu
  2. pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přiložte kopii doporučení.
  3. doklad o řádném očkování (vystaví pediatr)
  4. vyplněný dotazník
  5. kopii občanského průkazu (pro doložení trvalého bydliště)

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě, které dosáhne do 31. 8. pěti let).

 Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je třeba doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte podá k řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Pokud má MŠ volná místa přijímá děti i v průběhu školního roku. Kontaktní osoba vedoucí učitelka MŠ Radomíra Řeháčková – telefon: 733 159 001, 487 862 616

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 


 Kritérium                                                                                 Bodové ohodnocení

1. Povinné předškolní vzdělávání Přednostní přijetí
2. Trvalý pobyt v obci                 5
3. Věk dítěte  4 – 5 let                  4
                     3 – 4 roky                 3
4. Sourozenec v ZŠ a MŠ                 2
5. Sociálně znevýhodněné prostředí                 1

 

 

Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let

Děti mladší 3 let se přijímají pouze, pokud je volná kapacita. Podmínkou přijetí dítěte mladšího 3 let je, že zvládlo základy sebeobsluhy, je přiměřeně samostatné a sociálně zralé a je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu MŠ. V MŠ jde především o vzdělávací činnost, nikoliv o poskytování péče. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí právní nárok.

Zákonný zástupce doloží doklad, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

U dětí v povinném předškolním vzdělávání (v posledním ročníku před zahájením školní docházky) neplatí povinnost očkování.