Provoz

1/ ORIENTAČNÍ REŽIM DNE

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.

MŠ organizuje denně činnosti k podpoře zdraví.

 – ranní cvičení k posilování svalstva celého těla a jeho správného držení

– činnosti k posílení imunity

– pohybové hry dle přání dětí

– pobyt na čerstvém vzduch

– zdravotní a uvolňovací cviky

– v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku

Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizace činností, pracovaly svým tempem apod.

Je dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně.

Děti se podílí na tvorbě a dodržování stanovaných pravidel. Pro posílení citové zainteresovanosti a zapojení při řízené činnosti je využíváno motivace, pozorování a situačního poznávání při vycházkách a pobytu venku.

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.

            Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné vybavení prostředí je dostatečně kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas).

            Pedagogický sbor pracuje jako tým, spolupracuje se zákonnými zástupci, podílí se na vypracování ŠVP.

 

Orientační režim dne:

Ranní blok:

6,00   –   9,00       do 7,00 hodin spojování dětí v jedné třídě (scházení dětí)

                            individuální činnosti, výběr hraček, tvořivá hra, chvilka s

                            pohádkou, komunikativní kruh, ranní cvičení, pohybová hra, hygiena,

                            individuální práce s dětmi dle jejich potřeb

                            svačina (na MŠ Komenského střídání tříd v jídelně)

Dopolední blok:

9,00   –  11,30   dopolední program a činnosti k plnění ŠVP PV a TVP PV

                         s navazujícím pobytem venku (vycházky, školní zahrada)

11,00 – 12,00   čas oběda, je závislý na věkovém složení třídy (malé děti – 11,00 hodin

                         starší děti 11,45 hodin, v MŠ Komenského střídání tříd v jídelně)

odpolední blok:

12,00  –   14,00  odpočinek dětí, čtení, poslech pohádek, nespavé aktivity dětí, individuální

                          práce s dětmi (OŠD), odpolední svačina

 14,00   –  16,15 – MŠ Komenského ( 14,00 – 16,30 –  MŠ Letná )  – odpolední činnosti – návaznost na dopolední program, námětové a tvořivé hry, zpěv písní, dechová cvičení, logopedické chvilky, individuální práce s dětmi, tvoření u stolečků – výtvarné a pracovní činnosti.

Od 15,00 hodin spojování dětí v jedné třídě (rozcházení dětí) .           

Dítě přebírá pedagogický pracovník od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby a to nejpozději do 8,00 hodin (pokud není s rodiči dohodnuto jinak). Písemnou formou je stanoveno, kdo si dítě odvede z MŠ.

Provoz mateřské školy je od 6,00 – 16,15 hodin MŠ Komenského (6,00  -16,30 MŠ Letná)

 

2/ SPOLUÚČAST RODIČŮ

Ve vztazích s rodiči se snažíme budovat ovzduší oboustranné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti a porozumění. Spolupracujeme na základě partnerství. Při seznamovací schůzce informujeme o vizi mateřské školy, cílech a úkolech školy v daném školním roce a o chystaných akcích.

Rodiče jsou seznámeni:

 • ŠVP a TVP
 • se školním řádem
 • s provozem MŠ
 • se stravováním v MŠ
 • s úhradou úplaty za vzdělávání
 • s péčí o děti s oslabením, s rozvojem dětí nadaných
 • s plánem akcí

Rodiče se dle zájmu dění v MŠ účastní, spolupodílí na plánování programu MŠ. Sledujeme potřeby jednotlivých dětí a rodin a snažíme se jim vyhovět. Respektujeme individuální a věkové zvláštnosti dětí a jejich potřeby. Se zákonnými zástupci projednáváme případné zdravotní problémy a individuální výchovně vzdělávací zvláštnosti, volíme společně vhodný přístup k dítěti.

            Jednáme diskrétně, ohleduplně s vědomím, že pracujeme s důvěrnými informacemi. Při jednání o dítěti se zákonnými zástupci se opíráme o naše pozorování a rozbory, vycházíme ze záznamů o dítěti, které zpřehledňují vývoj a posun dítěte. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost o jejich interních záležitostech. Podle zájmu a požadavků zákonných zástupců poskytujeme poradenský servis. Nezasahujeme do soukromí rodin a neposkytujeme nevyžádané rady. Spolupráce s rodinou je velmi úzká, umožňuje ji každodenní kontakt se zákonnými zástupci dětí. Lze tak řešit co nejdříve případně vzniklé problémy a zejména informovat o úspěších dítěte a povzbuzovat je k další spolupráci s MŠ.

 

3/ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ

 ŠVP PV je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání a obecně platnými právními předpisy. Program činností naší MŠ vychází z potřeby důležitosti vzdělání budoucí generace k zodpovědnému chování k přírodě, životnímu prostředí, společnosti, světu.

Motto: „ Nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu, máme jen jedinou  

                          možnou příležitost a to – NEOPAKOVATELNOU!“    

Diane Loosmansová

 

Školní vzdělávací program „Krok za krokem jdeme světem“ je rozdělen do tří integrovaných bloků, které nejsou časově ohraničené, navzájem se prolínají, časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní pro aktivní vstup dětí a tvořivost učitelek. Učitelky volí z nabídky témat v závislosti na věkovém a individuálním složení třídy. Děti se s tématy setkávají ve všech třídách, nejprve jsou nastíněny rámcově a později se dále rozvíjejí a doplňují. Dochází tak k začleňování předchozích zkušeností do nově získaných. ŠVP je dokument, který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků z evaluace, se stálým vzděláváním pedagogů a s podmínkami v dané třídě. Pokroky dětí a získané očekávané výstupy se zapisují do osobních záznamů dětí, které jsou součástí portfolia.

Integrované bloky:

 • Kdo jsem já, a kdo jsi ty
 • Co se kolem nás děje
 • Kolotoč přírody

 

4/ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

 Rámcové cíle a záměry vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozviji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Činnosti jsou nastaveny tak, aby i tyto děti zažívaly úspěch a radost z toho, co se jim povedlo.

 Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitelka zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Přičemž podpůrná opatření prvního stupně stanovuje MŠ, od druhého do pátého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovena školským poradenským zařízením po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně zpracovává třídní učitelka plán pedagogické podpory (PLPP) samostatně a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je vytvářen individuální vzdělávací plán (IVP) na základě doporučení školského poradenského zařízení. Učitelky volí vzdělávací metody a prostředky, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními.  Uplatňujeme profesionální postoje nejen pedagogů, ale i všech pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Vytváříme podmínky pro jeho pozitivní přijetí a k tomu je nutné také navázat úzkou spolupráci s rodiči všech zúčastněných dětí (citlivá komunikace a předávání potřebných informací). Mateřská škola spolupracuje s dalšími odborníky a využívá služeb školských poradenských zařízení

Dětem s přiznanými podpůrnými opatřeními nabízíme:

 • Realizaci stanovených podpůrných opatření
 • Osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení
 • Uplatnění principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu (plánování a organizace činností, formy a metody vzdělávání)
 • Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy

U dětí s vadou řeči provádíme individuální logopedickou prevenci, spolupracujeme prostřednictvím zákonných zástupců s pracovištěm klinické logopedie.

Naše mateřská škola nabízí dětem a jejich rodičům individuální přístup a snaží se integrovat děti, které pocházejí ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí. Cílem je začlenit tyto děti do běžného života v mateřské škole tak, aby měly možnost zapojit se do pravidelného vzdělávání. Snahou učitelek je přistupovat k těmto dětem tak, aby vyrovnávaly handicapy všech dětí, které stojí poněkud vzadu a nemají takové možnosti ke vzdělávání jako ostatní.

Ve vzdělávání mimořádně nadaných, talentovaných dětí nabízíme další individuální aktivity (hudební, výtvarné, pracovní, hudebně pohybové). Respektujeme individualitu každého dítěte, spolupracujeme s rodiči, aby rozvoj dítěte v mateřské škole byl efektivní. Snažíme se rozvíjet a podporovat mimořádné schopnosti dětí tak, aby vzdělávací nabídka nebyla jednostranná a neomezovala děti v pestrosti výběru.

Dětem s odkladem školní docházky věnujeme zvýšenou pozornost. Pečlivě sledujeme jejich pokroky v jednotlivých oblastech. Potřeby dětí, úroveň vědomostí a dovedností konzultujeme s rodiči. Individuální plán práce upravujeme dle doporučení pedagogicko psychologické poradny. Pokroky dítěte jsou zaznamenávány v individuálním hodnocení dítěte.

 

5/ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Úplata za MŠ pro školní rok 2019/2020 činí 300,-Kč za měsíc.

V době školních prázdnin bývají zpravidla obě MŠ sloučeny  z organizačních a provozních důvodů na pracoviště MŠ Letná. Rodiče jsou s dostatečným předstihem informováni formou informačních nástěnek na mateřských školách i na internetových stránkách MŠ.

Rodiče, pokud přihlásí dítě do omezeného provozu a bez omluvy jej nepřivedou do MŠ, zaplatí  za svoje dítě plné stravné. MŠ musí s předstihem zajistit suroviny pro kuchyň, , zajistit personál, který by jinak čerpal ŘD.

 

6/  PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Děti jsou do mateřské školy přijímány zpravidla jednou ročně při zápisu do MŠ, který bývá po dohodě se zřizovatelem v měsíci květnu. Pokud je volné místo, je možné děti přijímat i v průběhu roku na základě podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

Hlavní kritérium                                                                                                      

1. Předškoláci (5-6 let) a děti s OŠD – povinné předškolní vzdělávání

Doplňující kritéria                                                  Bodové ohodnocení

2. Věk dítěte: 4-5 let                                                                             4

3-4 roky                                                                                               3

3. Málo podnětné a sociálně

slabé prostředí                                                                                      1

4. Sourozenec v MŠ                                                                               2

5. Trvalé bydliště v obci                                                                         1

Add1/ Bez ohledu na bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

add2/Kritérium zvýhodnění staršího dítěte je odůvodněno nárůstem potřeb se zvyšujícím se věkem. Z hlediska sociálně kulturního vývoje dítěte je žádoucí, aby se dítě vzdělávalo s vrstevníky.

add3/ Toto kritérium je odůvodněno potřebou integrace dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí

add4/ Toto kritérium je odůvodněno snahou o podporu soudržnosti sourozenců (dítě, které chodí již do příslušné MŠ nebo ZŠ, je-li v právní subjektivitě – ,,soudržnost rodiny“).

add5/ Toto kritérium není bezpodmínečné, do MŠ jsou přijímány i děti z okolních obcí, po dohodě se zřizovatelem.

Dítě musí být řádně přeočkováno, pokud rodič nepředloží ve stanoveném termínu potvrzení od lékaře, zastavuje se správní řízení. Pokud je dítě v povinném předškolním vzdělávání, nepožaduje škola doklad o očkování.

Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Děti mladší 3 let se přijímají pouze, pokud je volná kapacita. Podmínkou přijetí  dítěte mladšího 3 let je, že zvládlo základy sebeobsluhy, je přiměřeně samostatné a sociálně zralé a je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu  MŠ. V MŠ jde především o vzdělávací činnost, nikoliv o poskytování péče.

 

7/ CO POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ DO MŠ

– přezůvky – pevná obuv do MŠ ( ne pantofle )

– vhodné oblečení do třídy

– pyžamo, pokud bude ve školce spát

– vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku ( tepláky na ven, co si mohou umazat – jiné než do třídy, nepromokavá bunda, pevná obuv, čepice – šátek, v zimě rukavice, šála, čepice, oteplováky )

– kartáček, pastu, kelímek na čištění zubů

– balík papírových kapesníků

– náhradní oblečení pro zvláštní případy (spodní prádlo, ponožky, punčocháče, tričko – dle vašeho uvážení v tašce v šatně )

– nedávejte do školky hračky a cenné předměty, mohou mít plyšáka na spaní

– v průběhu měsíce září budeme vybírat příspěvek SRPŠ 150,- Kč/ na celý školní rok

 

8/ PRO PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE JINOU OSOBOU

než zákonným zástupcem ( rodičem ) odevzdají rodiče písemné zmocnění o předávání dítěte jinou osobou, které je platné po celý rok. Formulář je k dispozici v MŠ.

 

9/ UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

§35 (1 ) Ředitel MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámenému zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,

c) ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ( § 123 ) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Pokud chce zákonný zástupce ukončit docházku dítěte do MŠ, musí tak učinit písemně v kanceláři ředitelství ZŠ a MŠ Mírová.