Informace pro rodiče

autor: | 31. 10. 2020 | Aktuality

Distanční vzdělávání – informace pro rodiče

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, přešli žáci ZŠ od 14. 10. 2020 na distanční formu vzdělávání. Má-li výuka fungovat ke spokojenosti všech zúčastněných, je potřeba na počátku stanovit jednotná pravidla, která budou všichni dodržovat. Při jejich sestavování bylo přihlédnuto k individuálním podmínkám jednotlivých žáků a také k personálním a technickým možnostem školy.

Distanční výuka je pro žáky povinná, žák je tedy povinen účastnit se distančního vzdělávání a řádně plnit zadané úkoly. Neúčast, nevypracování úkolů bude považováno za závažné porušení povinností žáka. 

 

Zabezpečení výuky

1/ Výuka on-line

 • synchronní     –  přes jednotnou platformu „Microsoft Teams“ formou videokonferencí dle stanoveného rozvrhu, který je zveřejněn na                                            webových stránkách školy

                                 – zákonní zástupci jsou povinni omluvit nepřítomnost žáka na on-line výuce dle školního řádu (do 3 dnů)

 • asynchronní – zasílání úkolů přes elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři

                               –  žáci jsou povinni: zasílat vypracované úkoly ve stanoveném termínu (do pátku)

                               –  i v tomto případě jsou zákonní zástupci povinni omluvit neúčast

Výuka může probíhat kombinací obou forem on-line výuky. V případě potíží je možné využít email, WhatsApp, messenger a další dostupné prostředky komunikace se žáky a zákonnými zástupci (po domluvě s vyučujícími).

2/ Výuka off-line

 • žáci, kteří nemají potřebné technické vybavení, nemají připojení k internetu, si budou vyzvedávat úkoly v tištěné podobě přímo ve škole
 • tuto skutečnost musí zákonní zástupci nahlásit třídnímu učiteli a domluvit s ním způsob předávání úkolů
 • žáci/zákonní zástupci jsou povinni si, ve stanovený den na předem určeném místě v budově školy, úkoly vyzvednout a zároveň odevzdat vypracované úkoly z minulého týdne (vždy v úterý od 8,00 do 15,00 hodin)
 1. stupeň – v budově v Komenského ulici (vchod od obchodu)
 2. stupeň – v budově v Mírové ulici (hlavní vstup do budovy školy – vestibul)

Zákonní zástupci jsou povinni omluvit neúčast ve výuce. Vypracované úkoly žák odevzdá v náhradním termínu, který stanoví vyučující.

Předměty s převažujícím výchovným zaměřením (VV, HV, OV, VZ, IN, TV, ČSP, PČ, EV) – úkoly budou zadávány na delší časové období a to prostřednictvím systému Bakaláři.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Žáci jsou hodnoceni klasifikačním stupněm v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, viz. Školní řád. Hodnocení žáků klasifikačním stupněm bude zaměřené na to podstatné a směřované k podpoře učení žáka. Ostatní zadávané úkoly budou hodnoceny slovně, tedy bude poskytnuta zpětná vazba.

Výsledná klasifikace bude kombinací známek z prezenční výuky a distanční výuky.

Bude hodnocena:

 • aktivitu při distančním vzdělávání
 • plnění předepsaných úkolů
 • včasné odevzdávání prací
 • osobní vzdělávací pokrok