Informace k výuce od 12. 4. 2021

autor: | 8. 4. 2021 | Aktuality

Informace

Dle rozhodnutí vlády začne od 12.4.2021 začne rotační výuka 1. stupně ZŠ za následujících podmínek.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k TESTOVÁNÍ dětí a žáků ve školách (ZDE):

 • Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat děti a žáky 2x týdně Ag testy – v naší škole v pondělí a ve čtvrtek, případně při prvním příchodu do školy – testy „LEPU“.
 • K testování se může dostavit dítě či žák pouze, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Dítě ani žák nemohou být k testování nuceni, jejich neúčast nebude nijak sankciována, nemohou se ale zúčastnit prezenční výuky (jejich neúčast bude omluvena), ale rodiče musí zajistit vzdělávání svého dítěte. Škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19  a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře).
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací, skupinových však ano.
 • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách ZDE.

Organizace testování ve škole

 • Žáci docházející do školní družiny se budou testovat ihned po příchodu v prostoru tělocvičny (vchod z ulice Jiráskova – od Dušků) pod dohledem zaměstnanců školy.
 • Žáci 3. – 5.A, se budou testovat ve svých třídách pod dohledem a za asistence třídních učitelek. Testování bude probíhat na začátku první vyučovací hodiny. Vstup pro tyto žáky bude hlavním vchodem z ulice Komenského.
 • Žáci 5.B se budou testovat ve své třídě (hlavní budova v Mírové ulici).
 • V případě testování žáků 1. – 2. ročníků je umožněna asistence zákonného zástupce. Tito žáci se za asistence rodičů budou testovat v tělocvičně ZŠ (vchod z ulice Jiráskova – od Dušků) pod dohledem zaměstnanců školy. Testování v tělocvičně bude probíhat od 7:30 do 8:00 hodin.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje OSOBNÍ PŘÍTOMNOST NA VZDĚLÁVÁNÍ nově od 12. 4. 2021 (ZDE):

V mateřských školách

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání, ve skupině maximálně 15 dětí.

V základních školách

 • žákům 1. stupně, a to rotačním způsobem,
 • v týdnu od 12.4. do 16. 4. se budou prezenčně vzdělávat žáci ze tříd 1.A, 3.A, 3.B, 5.A,
 • v týdnu od 19.4. do 23.4. se budou prezenčně vzdělávat žáci ze tříd 1.B, 2.A, 4.A, 4.B, 5.B,
 • v dalších týdnech budou třídy pokračovat v daných rotacích,
 • školní družina bude v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky od 6:00 do 16.30 hodin,
 • pro žáky, kteří nechodí do ŠD bude škola otevřena v 7:30 hodin,
 • vyučování bude probíhat dle standardního rozvrhu s tím, že jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv, 
 • žákům tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy na Letné) prezenčně každý týden (bez rotace)
 • třídy druhého stupně pokračují v distanční výuce a budou umožněny skupinové konzultace ve vybraných předmětech pro max. 6 žáků (příprava na přijímací zkoušky, doučování),
 • homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace.
 • Školní jídelna je v provozu pro žáky účastnící se prezenční výuky, pro žáky distanční výuky je povolen pouze odběr do jídlonosičů. K odběru oběda je nutno se přihlásit u paní Špidlové.

Ve školních družinách

 • žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky, a to za podmínky, že v oddělení jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

 

 • Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí
 • platí: v mateřských školách, a školních družinách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině (v budově v Komenského ulici od 6,00 do 16,30 hodin), jejichž zákonní zástupci jsou
 • -zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb;
 • -pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • -pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy;
 • -zaměstnanci bezpečnostních sborů;
 • -příslušníci ozbrojených sil;
 • -zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • -zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; –zaměstnanci Úřadu práce České republiky;
 • -zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;
 • -zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST (ZDE). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že: 

 • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu,
 • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (na každý den 2 roušky),
 • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy (ZDE).

 • Středním školám se ukládá povinnost informovat na svých webových stránkách uchazeče o povinnosti testování.
 • Základním školám se ukládá informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání – tito žáci mají možnost se otestovat v ZŠ, potvrzení jim vystavíme.
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Veškeré informace naleznete na: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 a na https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Připojené soubory

testovani_diagram.pdf

testovani-letak-pro-rodice.pdf

testovani-letak-pro-zaky.pdf

testovani-instruktazni-letak-lepu.pdf

příznaky COVID.pdf

nejčastější dotazy rodičů – FAQ