Informace k uzavření škol od 1.3.2021

autor: | 27. 2. 2021 | Aktuality

Uzavření školy od 27.2.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy Letná)
  • ve zbývajících školních klubech a družinách

ZŠ, MŠ, ŠD budou tedy uzavřeny. Vzdělávání bude poskytováno distančním způsobem (z domova). Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu bude naše škola poskytovat nezbytnou péči, Nutno předem domluvit – ZŠ p.Pillmannová (tel.: 739 062 569), MŠ p.Řeháčková (tel.: 733 159 001).

OŠETŘOVNÉ: informace o ošetřovném naleznete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 

Individuální konzultace žáků v základní škole jsou povoleny.

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí a žáků, že distanční výuka je pro žáky povinná.  Žák je tedy povinen účastnit se distančního vzdělávání a řádně plnit zadané úkoly. Neúčast, nevypracování úkolů bude považováno za závažné porušení povinností žáka. 

Zabezpečení výuky

1/ Výuka on-line

  • synchronní  –  přes jednotnou platformu „Microsoft Teams“ formou videokonferencí dle stanoveného rozvrhu, který je zveřejněn na webových stránkách školy

                        – zákonní zástupci jsou povinni omluvit nepřítomnost žáka na on-line výuce dle školního řádu (do 3 dnů)

asynchronní – zasílání úkolů přes elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři

                         –  žáci jsou povinni: zasílat vypracované úkoly ve stanoveném termínu (do pátku)

                         –  i v tomto případě jsou zákonní zástupci povinni omluvit neúčast

Výuka může probíhat kombinací obou forem on-line výuky. V případě potíží je možné využít email, WhatsApp, messenger a další dostupné prostředky komunikace se žáky a zákonnými zástupci (po domluvě s vyučujícími).

2/ Výuka off-line

  • žáci, kteří nemají potřebné technické vybavení, nemají připojení k internetu, si budou vyzvedávat úkoly v tištěné podobě přímo ve škole
  • tuto skutečnost musí zákonní zástupci nahlásit třídnímu učiteli a domluvit s ním způsob předávání úkolů
  • žáci/zákonní zástupci jsou povinni si, ve stanovený den na předem určeném místě v budově školy, úkoly vyzvednout a zároveň odevzdat vypracované úkoly z minulého týdne (vždy v úterý od 8,00 do 15,00 hodin)
  1. stupeň – v budově v Komenského ulici (vchod od obchodu)
  2. stupeň – v budově v Mírové ulici (hlavní vstup do budovy školy – vestibul)

Zákonní zástupci jsou povinni omluvit neúčast ve výuce. Vypracované úkoly žák odevzdá v náhradním termínu, který stanoví vyučující.

Předměty s převažujícím výchovným zaměřením (VV, HV, OV, VZ, IN, TV, ČSP, PČ, EV) – úkoly budou zadávány na delší časové období a to prostřednictvím systému Bakaláři.

Provozní doba podatelny (kanceláře) školy je omezena: Po, St – Pá od 8,00 do 12,00 hodin

                                                                                            Úterý od 8,00 do 15,00 hodin

Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy.

                                                                                                                Mgr. Monika Novotná, ředitelka školy