Informace k provozu školy ve školním roce 2020-2021

autor: | 3. 9. 2020 | 1. stupeň, 2. stupeň, Aktuality

 

Organizace a zabezpečení provozu školy ve školním roce 2020/2021

Tato pravidla jsou vydána v návaznosti na dokument Manuál pro provoz školy a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 vydaný MŠMT dne 18. 8. 2020.

Obecné informace k provozu školy

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy, prohlášení o bezinfekčnosti není vyžadováno. Nošení roušek se řídí aktuální epidemiologickou situací.
 • Všechny aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy zsamsmirova.cz v sekci aktuality a prostřednictvím elektronické žákovské knížky v systému Bakaláři.

Do školy nebudou vpuštěny osoby s příznaky virového onemocnění.

 • Doporučený vstup žáků do šaten:      7,40 – 8,00
 • Žáci se v prostoru šaten zdržují pouze po nezbytně nutnou dobu, v co nejkratším čase se

přesunou do učebny dle svého rozvrhu na daný den.

 • Při vstupu do budovy školy si dezinfikují ruce. Po celou dobu pobytu ve škole dodržují hygienu rukou (ruce si myjí 20 – 30sekund teplou vodou a mýdlem v dávkovači, případně použijí dezinfekci, a to opakovaně během dne). K osušení rukou použijí jednorázové ručníky.
 • Žáci a zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady osobní hygieny a respirační hygieny, tedy je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Učitelé tyto zásady průběžně připomínají, o seznámení s pravidly bude proveden zápis do poučení BOZP.
 • Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, žákovských skupinách.
 • Rodiče a cizí osoby vstupují do budovy pouze hlavním vchodem a jen v nejnutnějších případech, a to po dohodě s osobou, za kterou přicházejí.
 • Vstup do budovy školy je povolen žákovským vchodem pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Není povolen volný pohyb zákonných zástupců po škole.
 • Žáci se ve škole budou pohybovat pouze ve vymezených prostorách. Je zakázaný pohyb mezi patry a budovami, vyjma přesunů souvisejících s výukou.
 • V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a po skončení výuky musí žáci neprodleně opustit budovu školy.

Hygienická pravidla a standard úklidu

 • Škola zajistí dostatek prostředků pro dezinfekci rukou při vstupu do školy, před každou učebnou nebo oddělením, u tělocvičny, školní jídelny. Žáci, zaměstnanci a ostatní návštěvníci školy si před vstupem do budovy i učeben pravidelně dezinfikují ruce.
 • Škola zajistí dostatek prostředků pro dezinfekci a úklid hygienických zařízení a společných prostor.
 • Důraz je kladen na dezinfekci (několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světel, klávesnice, počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka dávkovačů mýdla. Je nutné se vyhnout alergenním prostředkům.
 • Bude vyžadováno dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Zajistí časté větrání učeben a společných prostor.
 • Vyprazdňování košů probíhá pravidelně minimálně jednou denně.
 • Škola má bezkontaktní teploměr, pro měření tělesné teploty žáků a zaměstnanců v případě podezření na infekční onemocnění, včetně Covid-19.

Informace k provozu školní jídelny

 • Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Vedoucí školní jídelny zajistí mytí nádobí v myčce při dostatečně vysokých teplotách (nad 60 st. C), při ručním mytí oplach vodou o teplotě min. 85°C.
 • U výdejního okna si žák vyzvedne tác, příbor a další doplňky stravy. Je zrušen samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků, nápojů či salátů.
 • Žáci přichází do ŠJ po třídách s dohledem vyučujícího, AP, vychovatelky – určí ZŘŠ, dodržují se rozestupy mezi třídami – za rozestupy zodpovídá dohled ve ŠJ
 • Před vstupem do ŠJ je umístěna dezinfekce – žáci i pracovníci školy si dezinfikují ruce
 • Ve školní jídelně je provoz organizován tak, aby docházelo k co nejmenšímu kontaktu různých tříd, skupin (sektory pro jednotlivé třídy, různý čas vydávání obědů).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19, nesmí do školy vstoupit (zvýšena tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)
 • Pokud žák nebo zaměstnanec vykazuje některé z možných příznaků COVID-19, je izolován do samostatné místnosti, je opatřen rouškou a v případě žáka je bezodkladně informován zákonný zástupce. Pro potřeby izolace je určena toaleta. Žák nebo zaměstnanec v co nejkratším čase opustí školu.
 • V izolaci žák pobývá až do převzetí zákonným zástupcem
 • Zaměstnanec nebo zákonný zástupce musí kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi nebo zaměstnanci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického, je umožněn vstup do školy pouze v případě, že prokáže, že netrpí infekční nemocí (potvrzení praktického lékaře).

Školní družina

 • Provoz školní družiny je organizován tak, aby oddělení bylo tvořeno žáky minimálního počtu předem daných tříd.
 • Aktivity jsou organizovány tak, aby se minimalizoval kontakt žáků z jednotlivých oddělení.
 • Rodiče nebo zákonní zástupce si vyzvedávají děti před budovou, kde je oddělení ŠD umístěno.
 • Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd (1)