Distanční výuka speciální třídy

autor: | 5. 11. 2020 | Speciální třídy

 

Distanční vzdělávání – informace pro rodiče

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30.10.2020, o přijetí krizového opatření, přechází  žáci Speciálních škol od 2.11. 2020 na distanční formu vzdělávání. Má-li výuka fungovat ke spokojenosti všech zúčastněných, je potřeba na počátku stanovit jednotná pravidla, která budou všichni dodržovat. Při jejich sestavování bylo přihlédnuto k individuálním podmínkám jednotlivých žáků a také k personálním a technickým možnostem školy.

Distanční výuka je pro žáky povinná, žák je tedy povinen účastnit se distančního vzdělávání a řádně plnit zadané úkoly. Neúčast, nevypracování úkolů bude považováno za závažné porušení povinností žáka. 

 

Zabezpečení výuky

1/ Výuka on-line

-Formou videokonferencí využitím komunikační aplikace SKYPE dle stanoveného rozvrhu, se kterým budou rodiče písemně seznámeni.                   

-i tito žáci ( nebo pověřené osoby) si budou vyzvedávat úkoly na celý týden v tištěné podobě  a odevzdávat vypracované úkoly z uplynulého týdne a to každé pondělí v 10:00-14:00 hod na ZŠ na Letné (hlavní vstup do budovy školy – vestibul) a budou na jejich plnění spolupracovat s učiteli při videokonferencích

– zákonní zástupci jsou povinni omluvit nepřítomnost žáka na on-line výuce dle školního  řádu (do 3 dnů)

V případě potíží je možné využít email, WhatsApp, messenger a další dostupné prostředky komunikace se žáky a zákonnými zástupci (po domluvě s vyučujícími).

 

2/ Výuka off-line

-žáci, kteří nemají potřebné technické vybavení, nemají připojení k internetu, si budou vyzvedávat úkoly pro domácí přípravu na celý týden v tištěné podobě ve škole .

-tuto skutečnost musí zákonní zástupci nahlásit třídnímu učiteli

-žáci, pověřené osoby či zákonní zástupci jsou povinni každé pondělí mezi 10:00-14:00 hod na ZŠ  Letná  (hlavní vstup do budovy školy – vestibul)  si úkoly vyzvednout a zároveň odevzdat vypracované úkoly z uplynulého týdne

Zákonní zástupci jsou povinni omluvit neúčast ve výuce a vypracované úkoly žák odevzdá v náhradním termínu, který stanoví vyučující.

 

Předměty s převažujícím výchovným zaměřením (VV, HV, OV, VZ, IN, TV, ČSP, PČ, EV) – úkoly budou zadávány na delší časové období .

 

 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Žáci jsou hodnoceni klasifikačním stupněm v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, viz. Školní řád. Hodnocení žáků klasifikačním stupněm bude zaměřené na to podstatné a směřované k podpoře učení žáka. Ostatní zadávané úkoly budou hodnoceny slovně, tedy bude poskytnuta zpětná vazba.

Výsledná klasifikace bude kombinací známek z prezenční výuky a distanční výuky.

Bude hodnocena:

-aktivita při distančním vzdělávání

-plnění předepsaných úkolů

-včasné odevzdávání prací

-osobní vzdělávací pokrok