Co dál po přijímacích zkouškách

autor: | 9. 6. 2020 | Aktuality

Co dál po přijímacích zkouškách

VÝSLEDKY se uchazeči dozvědí nejpozději 16. června, resp. 17. června. Uvedené termíny zveřejnění výsledků platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

PŘIJATÍ UCHAZEČI:
Seznam přijatých uchazečů se zveřejní pod registračními čísly způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy) a na přístupném místě ve škole.

LHŮTA PRO ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU je stanovena na nejpozději 5 pracovních dní po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 23. června, resp. 24. června.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI:
Nepřijatým uchazečům odešle škola rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Podle § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, NEMŮŽE uchazeč/zákonný zástupce podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Jelikož ale ne všichni uchazeči uplatní své zápisové lístky, existuje i nyní možnost, jak uchazeče, který nebyl přijat z kapacitních důvodů, ! splnil tedy podmínky přijímacího řízení !, přijmout ke vzdělávání.

Uchazeč/zákonný zástupce podá ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ VE VĚCI (text žádosti najdete níže) podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Škola v případě volného místa žádosti vyhoví a vydá nové rozhodnutí ve věci. To se pak předkládá při žádosti o zpětvzetí zápisového lístku, pokud jej uchazeč již uplatnil v jiné škole. Při vydávání nového rozhodnutí ve věci se škola musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Zpětvzetí zápisového lístku je možné za podmínek stanovených školským zákonem (zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou umělecky zaměřených) a také v případě vydání nového rozhodnutí ve věci podle § 101 písm. b) správního řádu (tento institut je tu nově a „nahrazuje“ rozhodnutí o odvolání). Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je v tomto případě zachována, tedy 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí.

Nemůže-li škola žádosti o vydání nového rozhodnutí ve věci vyhovět, usnesením řízení zastaví.

Žádost