Školní rok 2010/2011

Zástupci pro 1. stupeň Zástupci pro 2. stupeň

 

1. schůzka
1. stupeň – 7. 1. 2011 – přítomni všichni zástupci tříd

 • Využití schránky důvěry – sdělit ve třídě žákům, aby ji využívali aktivně podle potřeby
 • Připomínky k chování žáků na škole při vyučování i o přestávkách, podněty k nápravě
 • Umět projevit připomínky, názory a dotazy k různým problémům
 • Seznámení s kulturními a sportovními akcemi pořádané školou v zimním období,
 • zajistit účast v jednotlivých ročnících / zimní  lyžování, bruslení, karneval apod./
 • Zástupci byli upozorněni na negativní vlivy, se kterými se mohu setkat ve škole i mimo školu,
 • Vždy se svěřit, sdělit  nebo vyhledat dospělého člověka, nebát se o problémech mluvit
 • Seznámení se zápisem nových žáků do školy – pomoc při realizaci svátečního odpoledne
 • Zástupci na schůzku přinesli třídní pravidla chování (úkol z minulé schůzky), za což obdrželi pochvalu
 • Poděkování  patří všem žákům za účast v soutěži před Vánocemi, při sbírce pro kočky a pejsky v útulcích. Žáci odevzdali bohatou sbírku. Děkujeme.
 • Sledovat informační nástěnky a číst je. Předat informace na třídnických hodinách.

II. stupeň – 6. 1. 2011

 • Od ledna každá třída působí ve své kmenové třídě, návrh na výzdobu
 • Připomenutí využívání schránky důvěry – chování žáků, přestupky, žádosti o pomoc, prezentování svých starostí, pomoc od dospělých, dotazy a připomínky
 • Pomoc zástupců parlamentu  při organizaci Zápisu dětí do l. ročníků- hlásit se u p. Novotné Jaroslavy – asi 10 žáků
 • Seznámení se zimními akcemi pořádané školou, zajistit informace , aktivitu
 • Poděkování za účast na akcích před Vánocemi, např. Vánoce v cizině, sbírka pro útulky, VV soutěže
 • Sledovat informativní nástěnky
 • Projednání chování žáků na II. stupni během vyučování, o přestávkách, ničení majetku školy

Požadavky žáků:

 • Zasedací pořádek ve třídách
 • Více a častěji  využívat hernu,  zajistit více pomůcek a her
 • Zájem o častější otevření bufetu- i odpoledne , přístup k automatu
 • Aktualizovat rozvrhy na www.
 • Nefunkčnost skříněk v šatnách, krádeže

Úkol:
zjistit požadavky ve třídách, které povedou ke zlepšení prostředí ve škole, na další schůzce  zástupci dostanou malý dotazník


2. schůzka

1. stupeň –  dne  3. 2. 2011, 2. stupeň –  dne 1. 2. 2011

Program:
1. Seznámení  s vyhodnocením požadavků žáků  a námětů z minulé schůzky

 • Bufet – čas prodeje bude zachován tak, jak bylo sděleno
 • Využití herny o poledních  přestávkách je možné, pokud si žáci předem zajistí dozor, musí oslovit  a požádat osobně vyučující. Poté je pobyt v herně možný. Též nabídka l.st.
 • Nové učební knihy a pomůcky budou zakoupeny v průběhu školního roku, podle finančních možností školy.
 • Obnova nábytku možná podle finančních možností školy – a to průběžně, žáci byli upozorněni na chování k majetku školy, udržování čistoty a okolí
 • Názory na tzv.“kmenové třídy“ jsou v současnosti kladně hodnoceny.

2.    Projednáno  se zástupci parlamentu řešení kázeňských přestupků – upozornění na velké množství napomenutí, ŘD, TD a snížené známky z chování. Z řady žáků byli připomínky a dotazy, proběhla diskuse, kdo nejvíce porušuje školní řád v jednotlivých třídách. Jednalo se spíše o přestupky drobnějšího charakteru, žádné vážnější prohřešky nebyly sděleny.
3.    Opět upozornění na využívání schránky důvěry u sborovny.
4.    Seznámení s dotazníkem, určeným do jednotlivých tříd s cílem získat co nejvíce informací, jak zlepšit prostředí a okolí tříd a školy,  získat náměty od žáků na mimoškolní aktivity – ve třídách projednají zástupci- doporučeno využít na tř.hodinách.
5.    Připomínka, aby byla podpořena akce zimního sportování zejména u žáků se sociálně slabších rodin.  Aktivně využívat co nejvíce možných zájezdů za sportem, které jsou zdarma. Všem doporučit!

Pozn. Na l. stupni žáci sdělovali osobně jména dětí, které ubližují svým kamarádům, nebo nedodržují školní řád.