Školní rok 2009/2010

Parlament se skládá z 34 členů. Byli zvoleni noví zástupci tříd. Opět se bude scházet jednou za měsíc.)


1. stupeň

(schůzky se konají první pondělí v měsíci)

5. 10. 2009 první schůzka; seznámení se zástupci tříd, členové informováni o povinnostech zástupců
2. 11. 2009 projednávány aktivity, které by žáci ve škole chtěli – kroužek vaření, sálový fotbal, spaní ve škole…
10. 12. 2009 pravidla třídy – zástupci nás seznamovali s pravidly své třídy, diskuze
11. 1. 2010 projednáváno umístění schránky, chování ve třídách, prospěch
1.2. 2010 zástupci tříd vyčíslili kázeňské postihy, které byly dány na vysvědčení, řešilo se téma šikany
15. 3. 2010 opět jsme řešili téma šikany, hlavně kyberšikany
19. 4. 2010 nácvik proslovu – jak vystupovat jako zástupce parlamentu
3. 5. 2010 záměrné ničení výzdoby, vztah starší-mladší žáci, kázeň
14. 6. 2010 závěrečné rozloučení


2. stupeň

(schůzky se konají první čtvrtek v měsíci)

8. 10. 2009 seznámení se, ujasnění si povinností zástupců tříd na parlamentu, úkol – promyslet aktivity tříd během školního roku
5. 11. 2009 řešeno chování žáků – co mohou hrátky o přestávce způsobit, zadán úkol: vytvořit pravidla třídy (taková, která jsou žáci schopni dodržovat)
10. 12. 2010 úkol splnily jen tři třídy (6.A, 6.B, 9.A), neúčast 7.B a 8.A
14. 1. 2010 řešeny kázeňské problémy v některých třídách, opět diskuze na téma šikana, vznesena žádost za dívky – zrcadlo na WC
4. 2. 2010 řešena otázka chování, jak dopadly jednotlivé třídy (NTU, TD, ŘD, 2. st., 3. st.), diskuze – jsou žáci naší školy schopni se v chování zlepšit?
15. 3. 2010 opět řešeno dodržování pravidel tříd, řešena otázka kyberšikany
10. 5. 2010 řešeny problémy chování o přestávkách, kouření, ničení nástěnek. Na parlament se dostavila zástupkyně ředitele z 2. stupně – Mgr. M. Novotná
17. 6. 2010 řešeny problémy trvajícího ničení školního majetku, chování žáků k vyučujícím, zástupci upozorněni na vzrůstající počet školních úrazů, rozloučení se zástupci tříd