smajlík       ROZVRH  HODIN  pro 9. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj D M ZAj Vv      
Úterý Čj F M Vo Tv Ch      
Středa Čj Z D M Pp Tv      
Čtvrtek Čj ZAj Pp Tv I  
Pátek Vzdr M Čj Z R M      

 

Vysvětlivky :    Čj       Český jazyk                                                                                       

                                Pč       Pracovní činnosti

                                ZAj     Základy anglického jazyka

                                Vv      Výtvarná výchova

                                 M       Matematika

                                Hv      Hudební výchova

                                 R        Rýsování

                                Tv       Tělesná výchova

                                 F        Fyzika

                                Z        Zeměpis

                                Pp      Přírodopis

                                D        Dějepis

                                Vzdr  Výchova ke zdraví

                                I         Informatika

                               Vo      Výchova k občanství