Nová vyhláška o přijímacím řízení na SOŠ a SOU

Informace o organizaci přijímacího řízení do SOU

pro šk.rok 2017/2018

 

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března. Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.

 

Při vyplnění přihlášky ( vzor žáci obdrží ve škole) jsou důležité zejména:

  • Kód a název oboru
  • IZO školy

Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol .

 

  • Nutno přiložit doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy vzdělávacího programu, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

PROTO SI NEPRODLENĚ ZAŽÁDEJTE O VYŠETŘENÍ V PORADENSKÉM ZAŘÍZENÍ, JEHOŽ KLIENTEM VÁŠ SYN/DCERA JE  !!!!!

  1. kolo přijímací zkoušky

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku.

V 1. kole pro obory s maturitní zkouškou se konají v pracovních dnech od 12. dubna do 28. dubna, pro ostatní obory v pracovních dnech od 22. dubna do 30.

Jestliže ředitel školy rozhodne o konání školní přijímací zkoušky, stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním. Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínechPokud se koná ještě školní přijímací zkouška, obsah a formu stanovuje ředitel školy.

Hodnocení 1. kola

Ředitel uchazeče hodnotí podle hodnocení na vysvědčení, výsledků jednotné zkoušky,  pokud je součástí přijímacího řízení, výsledků školní přijímací zkoušky (je-li stanovena)  a dalších skutečností – např. výsledky v odborných soutěžích, publikační činnost, získané dílčí kvalifikace nebo další vzdělání.

Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

Pokud se přijímací zkoušky v 1. kole nekonaly, zveřejní ředitel školy seznam přijatých a nepřijatým/zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí od 22. do 30. dubna.

  1. kolo přijímací zkoušky

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

V hodnocení může zohlednit výsledky jednotné zkoušky a určí způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Případná školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola, pozvánku ředitel zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání.

 

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. března , Ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat 🙂 ). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

 

Důležitá data

 

1. března do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)
15. března nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)
22. dubna – 30. dubna termín pro konání přijímací zkoušky v 1. kole pro ostatní obory (pracovní dny)
do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, pokud se nekonala přijímací zkouška

Důležitá čísla

 

1 počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo
každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek
náhradní termín zkoušky se koná nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu zkoušky
1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí se uchazeč stává žákem školy
2 minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení je 2
maximální počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení (platí i pro víceletá gymnázia). Počet přihlášek pro 2. a další kola není omezen
3 do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky
7 u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 dní před konáním
10 zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí
14 u 1. kola školní přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka nejpozději 14 dní před konáním

 

 

 

V případě dotazů se obraťte na výchovnou poradkyni Mgr. Jitku Ledvinovou

 kontaktní tel. 731 653 270.