Nová vyhláška o přijímacím řízení na SOŠ a SOU

Informace o organizaci přijímacího řízení do SOU

pro šk.rok 2019/2020

 Přihlášky

-V prvním kole přijímacího řízení lze podat nejvýše dvě přihlášky na SŠ. Přihlášky (s návodem na     vyplnění) obdrží žák ve škole začátkem února 2019.

– Na jeden formulář se uvádějí obě zvolené školy ve stejném pořadí.

Vyplněnou a lékařem potvrzenou  přihlášku žák přinese do školy nejpozději do 15.února 2018

– Přihlášku odešle zákonný zástupce žáka řediteli příslušné SŠ a to nejpozději do 1.3.2019

Při vyplňování přihlášky dbejte na přesnost těchto údajů:

  • Název, přesná adresa školy a IZO školy
  • Kód a název studijního oboru (např.65-51-E/02 Práce ve stravování)

     Obojí najdete v informacích, které žáci obdrží ve škole, na webových stránkách vámi   vybrané školy nebo v rejstříku škol .

 

  • Nutno přiložit doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro šk.rok 2019/2020 pro nezbytné úpravy vzdělávacího programu, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

  • PROTO SI NEPRODLENĚ ZAŽÁDEJTE O VYŠETŘENÍ V PORADENSKÉM ZAŘÍZENÍ, JEHOŽ KLIENTEM VÁŠ SYN/DCERA JE !!!!!

 

  1. kolo přijímací zkoušky

V 1. kole se konají přijímací zkoušky nebo pohovory  v pracovních dnech od 22. do 30. dubna 2019.

Kritéria přijímacího řízení budou stanovena podle aktuálně platných předpisů nejpozději do 31. 1. 2019. Pro aktuální informace sledujte webové stránky vybrané školy.

Hodnocení 1. kola

    Ředitel uchazeče hodnotí podle hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ  a dalších skutečností – např. výsledky v odborných soutěžích,,reprezentace školy , další aktivity     v průběhu povinné šk.docházky

    Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

    Výsledky přijímacích zkoušek  zveřejní ředitel SŠ a SOU na webových stránkách školy. .Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí od 22. do 30. dubna 2019.

Proti tomuto rozhodnutí se mohou zákonní zástupci  odvolat do tří pracovních dnů od doručení.

  1. kolo přijímací zkoušky

Ředitel školy může vyhlásit další kolo přijímacího řízení.

Zápisový lístek

  • Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději března ,
  • Ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu.
  • Každý obdrží jen jeden zápisový lístek.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odeslán zákonným zástupcem řediteli školy, kam byl žák přijat a kam po prázdninách určitě nastoupí. Tím je potvrzen zájem o další studium na SOU. Pokud tak neučiní, má se za to, že se žák vzdal práva na toto místo a na jeho místo škola může  přijmout jiného uchazeče.

Důležité termíny

 

do 12.února 2019 Přinese žák vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku k vyplnění   třídní .paní učitelce.
do 1. března 2019 Musí  zákonný zástupce odeslat přihlášku  společně s vyšetřením z poradenského zařízení řediteli odborného učiliště ( nejlépe doporučeným dopisem).
do 15. března Održí žák na své ZŠ zápisový lístek.
22. dubna – 30. dubna
– Termín pro konání přijímací zkoušky v 1. kole .

   SOU obešle uchazeče písemně a seznámí je s termínem     přiímací .zkoušky či pohovorem.

–  Do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam   přijatých uchazečů a odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole

Za správné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu na SŠ odpovídají zákonní zástupci žáků!

V oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám!

-Doporučujeme sledovat web: www.edulk.cz

                                                       www.skolstvi.kraj-lbc.cz

                                                         www.msmt.cz                  

Další informace k volbě povolání naleznete také na těchto webových stránkách:

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.seznamskol.eu

V případě potřeby  konzultace neváhejte a kontaktujte mě.

                                         Mgr. Jitka Ledvinová ,tel. 731 653 270,

e-mail :  jledvinova@skolamirova.cz