Provoz školní družiny (dále jen ŠD) je od 6.15 do 8.00 a od 11.40 do 16.00 hod.

Docházka žáků do školní družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím zápisního lístku na začátku školního roku.

Předávání žáků školy vychovatelce ŠD je záležitostí třídního učitele.

Žáci odcházejí ze školní družiny po příchodu zákonných zástupců žáka nebo na základě jejich písemné žádosti o uvolnění ze školní družiny nebo na základě sjednané doby v zápisním lístku, který je trvale uložen u vychovatelky ŠD.

Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude vychovatelka reagovat.

Pobyt žáků v ŠD končí v 16.00 hodin. Pokud zůstane žák v ŠD i po 17.00 hod., řídí se příslušná vychovatelka pokynem ředitele školy – v žádném případě nesmí s dítětem opustit ŠD, musí kontaktovat rodiče nebo zákonné zástupce, popřípadě Policii ČR.

Dokumenty ke stažení:

Vnitřní řád družiny

Provozní řád školní družiny