Telefonní čísla

telefon: 481 629 705

mobil: 731 411 921

 

Témata na měsíc červen:

1.6.- 5.6.2020

Integrovaný blok: Co se kolem nás děje

               Téma: Den dětí

 

8.6.- 12.6.2020 

Integrovaný blok: Co se kolem nás děje

               Téma: Rozloučení s předškoláky

 

15.6.- 19.6.2020

Integrovaný blok: Kolotoč přírody

               Téma: Domácí zvířata a mláďata

 

22.6.- 26.6.2020

Integrovaný blok: Kdo jsem já a kdo jsi ty

              Téma: Děti jsou na celém světě

 

29.6.- 30.6.2020

Integrovaný blok: Co se kolem nás děje

               Téma: Hurá na prázdniny

 

 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

MŠ Komenského a MŠ Letná budou o prázdninách uzavřeny od středy 1. července  – do pátku 24. července 2020.

Od 27. července – do 21. srpna bude pro děti ze všech mimoňských školek otevřena MŠ Letná.

Pokud potřebujete přihlásit děti k prázdninovému provozu na MŠ Letná, nahlásíte se u třídní učitelky, přihlášky budou k dispozici po otevření MŠ ve všech třídách.

Ti z Vás, kteří potřebujete nutně umístit dítě do MŠ v termínu našeho uzavření,(tj. 1. – 24. 7.), musíte se včas nahlásit na MŠ Eliášova (přihlášky budou rovněž k dispozici u vaší třídní učitelky.)

Termín odevzdání přihlášek: do 31. května

Tabulka zajištění provozu MŠ v našem městě:

 

1.-3. /7. 7.-10. /7. 13-17. /7. 20.-24. /7.
MŠE MŠE MŠE MŠE
 
27.- 31. /7. 3.-7. /8. 10.-14. /8. 17.-21./8. 24-28./8. 31. 8.
MŠL MŠL MŠL MŠL
Všechny MŠ (MŠK, MŠL, MŠE)
Jsou již v provozu pro přihlášené děti
Vysvětlivky: MŠK – mateřská škola Komenského
                      MŠL – mateřská škola Letná
                      MŠE – mateřská škola Eliášova

 

RUŠÍ SE:

1. rodičovské schůzky před zápisem do ZŠ :

 • Termín zápisu do ZŠ Mírová – 16. duben od 14 – 17 hodin
 • pokud rodiče žádají OŠD potřebují 2 posudky (z Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra a druhý od odborného lékaře – pediatra)
 • Důležité informace:
 • s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
 • důraz na samostatnost, citovou a sociální zralost

NEŘÍKAT DĚTEM „v září jdeš do 1. třídy“ – případný odklad školní docházky pak špatně nesou, odklad není „sprosté slovo“ – důraz na sociální zralost!

2. plavecký výcvik se ruší z důvodu šíření KORONAVIRU, nelze posunout termíny plavání s ohledem na zajištění autobusů.

 

Desatero pro rodiče předškoláka

 Na základě četných dotazů rodičů vzešel  materiál popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 

 

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Zpravidla by mělo např.:

 • pohybovat se koordinovaně, být přiměřeně obratné a zdatné (např. házet a chytat míč, udržet rovnováhu na jedné noze, běhat, skákat, v běžném prostředí se pohybovat bezpečně)
 • svléknout se, obléknout i obout (zapnout a rozepnout zip i malé knoflíky, zavázat si tkaničky, obléknout si čepici, rukavice)
 • být samostatné při jídle (používat správně příbor, nalít si nápoj, stolovat čistě, používat ubrousek)
 • zvládat samostatně osobní hygienu (používat kapesník, umět se vysmrkat, umýt a osušit si ruce, používat toaletní papír, používat splachovací zařízení, uklidit po sobě)
 • zvládat drobné úklidové práce (posbírat a uklidit předměty a pomůcky na určené místo, připravit další pomůcky, srovnat hračky)
 • postarat se o své věci (udržovat v nich pořádek)

 

 1. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 Zpravidla by mělo např.:

 • zvládat odloučení od rodičů
 • vystupovat samostatně, mít svůj názor, vyjadřovat souhlas i nesouhlas
 • projevovat se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládat se a kontrolovat (reagovat přiměřeně na drobný neúspěch, dokázat odložit přání na pozdější dobu, umět se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • být si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržovat dohodnutá pravidla

3.Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 Zpravidla by mělo např.:

 • vyslovovat správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluvit ve větách, vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluvit většinou gramaticky správně (tj. užívat správně rod, číslo, čas, tvar slov, předložky)
 • rozumět většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • mít přiměřenou slovní zásobu, umět pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovořit s dětmi i dospělými, vést rozhovor respektovat  jeho pravidla
 • pokoušet se napsat hůlkovým písmem své jméno (označit si výkres značkou nebo písmenem)
 • používat přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracovat ve skupině

 

 1. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 

Zpravidla by mělo např.: 

 • být zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, kreslit, malovat, skládat papír, vytrhávat, nalepovat, správně otáčet listy v knize apod.)
 • zvládat činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku držet správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vést stopu tužky, tahy by měly být při kreslení plynulé, (obkreslovat, vybarvovat, v kresbě by mělo přibývat detailů i vyjádření pohybu)
 • umět napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišovat pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadit zpravidla prvky zleva doprava
 • používat pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (mělo by být  zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

 

 1. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Zpravidla by mělo např.: 

 • rozlišovat a porovnávat podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nacházet jejich společné a rozdílné znaky
 • složit slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišovat zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpoznat rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozložit slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najít rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišovat jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehnout změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reagovat správně na světelné a akustické signály

 

 1. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 Zpravidla by mělo např.: 

 • mít představu o čísle (ukazovat na prstech či předmětech počet, počítat na prstech, umět počítat po jedné, chápat, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientovat se v elementárních počtech (vyjmenovat číselnou řadu a spočítat počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnávat počet dvou málopočetných souborů, tj.v rozsahu do pěti prvků (poznat rozdíl a určit o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpoznat základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišovat a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídit, seskupovat a přiřazovat předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy, komentovat, co dělá („přemýšlet nahlas“)
 • chápat jednoduché vztahy a souvislosti, řešit jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumět časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

 

 1. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 Zpravidla by mělo např.: 

 • soustředit pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechat“ se získat pro záměrné učení (dokázat se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatovat, co prožilo, vidělo, slyšelo, být schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatovat si říkadla, básničky, písničky
 • přijmout úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnovat soustředěně, neodbíhat k jiným, dokázat vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupovat podle pokynů
 • pracovat samostatně

 

 1. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 

Zpravidla by mělo např.: 

 • uplatňovat základní společenská pravidla (zdravit, umět požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazovat kontakty s dítětem i dospělými, komunikovat s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádit
 • nebát se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • být ve hře partnerem (vyhledávat  partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvat, rozdělovat a měnit si role)
 • zapojit se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracovat, přizpůsobovat se názorům a rozhodnutím skupiny
 • vyjednávat a dohodnout se, vyslovovat a obhajovat svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržovat daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, být srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chovat přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělit se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úlohy, všímat si, co si druhý přeje)
 • být schopno brát ohled na druhé (dokázat se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

 

 1. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 Zpravidla by mělo např.: 

 • pozorně poslouchat či sledovat se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme jej výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • být schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí 
 • svoje zážitky komentovat, vyprávět, co vidělo, slyšelodokázat říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímat se o knihy, znát mnoho pohádek a příběhů, mít své oblíbené hrdiny
 • znát celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívat jednoduché písně, rozlišovat a dodržovat rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytvářet, modelovat, kreslit, malovat, stříhat, lepit, vytrhávat, sestavovat, vyrábět
 • hrát tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokázat hrát krátkou divadelní roli

 

 1. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Zpravidla by mělo např.: 

 • vyznat se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientovat v blízkém okolí (vědět, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládat běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptát se na to, čemu nerozumí, umě telefonovat, dbát o pořádek a čistotu, samostatně se obsloužit, zvládat drobné úklidové práce, být schopné se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • vědět, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snažit se to dodržovat
 • mít poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientovat se v tělesném schématu, umět pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišovat pohlaví, vědět, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišovat různá povolání, pomůcky, nástroje, vědět, k čemu jsou peníze, znát jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientovat se v dopravních prostředcích, znát některé technické přístroje), rozumět běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojit do péče o potřebné
 • mít poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, mít nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa, jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chovat se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomovat si možná nebezpečí (odhadnout nebezpečnou situaci, být opatrné, neriskovat), znát a zpravidla dodržovat základní pravidla chování na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)
 • znát faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomovat si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí