PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Název: Správná výslovnost není věda

motto: „Umět myslet není nic jiného, než dobře uspořádaná řeč“ (Fritz Mauthner)

Anotace: Mnoho našich dětí má velké rezervy v přirozeném vývoji řeči, slovní zásobě a výslovnosti přiměřené věku. V nemalé míře naši MŠ navštěvují děti cizinců. Jejich slovní zásoba je minimální, narážíme na komunikační bariéru, stud, nesmělost, jindy nezájem ze strany rodičů. Chtěly bychom absolvováním speciálního logopedického kurzu získat odbornou způsobilost logopedických asistentek, získat teoretické i praktické schopnosti a zvýšit úroveň práce s dětmi s narušenou komunikační schopností a vadami řeči.

Věkové určení projektu: předškolní vzdělávání – děti ve věku 3 – 7 let

Cíl projektu:

Naším záměrem je zajistit v každé třídě naší MŠ logopedickou asistentku, která by mohla kvalifikovaně pracovat s dětmi preventivně, podchytit děti s logopedickými vadami či jinak narušenou komunikační schopností ve spolupráci s rodiči a s klinickým logopedem.

Analýza potřeb:

-Naši MŠ nenavštěvuje logoped, není ani v místě bydliště

-40% našich dětí má logopedické vady (většina dětí pochází ze sociálně málo podnětného prostředí)

-MŠ navštěvují děti cizinců (dvojjazyčná komunikace v rodině)

-děti ve velké míře pouze pasivně přijímají zábavu, mají nedostatek kladných řečových vzorů

Naší MŠ navštěvuje 160 dětí, z toho 40% má logopedické vady, 7% jsou cizinci (Vietnam, Kongo, Rusko). I přes doporučení jen malá část rodičů vyhledává odbornou logopedickou péči pro své dítě. Děti pak nastupují do ZŠ s nevyřešenou vadou řeči a s řadou zbytečných komplikací, které dětem znesnadňují zvládat základy čtení a psaní. Jejich podmínky pro úspěšný start jsou nevyrovnané.

Na MŠ je pouze 1 logopedická asistentka, logoped ve městě není, nejbližší – až v 15 km vzdálené České Lípě a dojíždění za logopedickou péčí je pro rodiče ze sociálně slabých rodin finančně i organizačně velmi náročné.

Etapy projektu:

1) proškolení pedagogických pracovnic v rámci vzdělávacích seminářů logopedické prevence v předškolním věku akreditovaných ministerstvem školství

2)následná práce logopedických asistentek s dětmi s vadami řeči a jinak narušenou komunikační schopností – poskytnutí odbornější logopedické prevence v MŠ (nejlépe 1 asistentka v každé třídě MŠ)

3)vybavení tříd MŠ pomůckami pro řečovou výchovu (logopedické zrcadlo, metodický materiál, odborná literatura, výukové logopedické kartičky, výukové CD, obrázkový materiál, pexeso pro uši, dechové a foukací hry, atd.)

Očekávané výstupy:

-získání odborné způsobilosti logopedických asistentek (6 osob), nejlépe 1 asistentka na třídu (vzdělávací seminář – podpora rozvoje komunikačních schopností u dětí v riziku NKS a SPU pro 4 – 6 našich pedagogických pracovníků v rámci DVPP v rozsahu 80 hodin)

 

-včasné odhalení nedostatků a odstraňování překážek správného vývoje řeči

– snížení počtu dětí s vadami řeči (40%), aby odcházely do ZŠ s mluvními dovednostmi na dobré úrovni pro správný rozvoj jejich osobnosti

-rozšíření slovní zásoby dětí, posun ve schopnosti dorozumívání a chápání okolí (cizinci), zapojení rodičů

-prevence narušené komunikační schopnosti – začlenění do společnosti

– 160 dětí pod dohledem proškolených kvalifikovaných asistentek – podpora přirozeného rozvoje řeči, procvičování obratnosti mluvidel, rozvoje slovní zásoby, užívání hlasu, hlasová hygiena

-spolupráce s klinickým logopedem, se základní školou, s rodiči

– dovybavení tříd MŠ moderními pomůckami pro řečovou výchovu (2000,-Kč na třídu)

 

Časový rozsah projektu:

-dlouhodobý, realizace 1. fáze během II. pololetí školního roku 2013/2014

1)vzdělávací seminář – kurz základní logopedické péče pro pedagogy, bude probíhat v CVLK v Liberci  přibližně v 10 lekcích po 8 hodinách v průběhu II. pololetí školního roku 2013/2014

2)následná logopedická péče: 1-2 hodiny týdně s dětmi dle potřeb jejich individuálních plánů, pod vedením a kontrolou logopeda

provedení depistáže, každodenní ranní dechová cvičení, logopedické chvilky zaměřené na jednotlivé hlásky, artikulační cvičení, čelistní artikulace rtů a jazyka, cvičení k rozvoji fonematického sluchu

 

Aktivity projektu:

-anamnéza

-orientační vyšetření sluchu

-orientační vyšetření mluvidel

-orientační zkouška dýchání

-orientační vyšetření motoriky mluvidel

-orientační zkouška artikulační obratnosti

-orientační vyšetření fonematického sluchu

-orientační vyšetření výslovnosti

-orientační vyšetření slovní zásoby

-orientační vyšetření řečového projevu

-orientační zkouška verbální a sluchové paměti

-orientační zkouška zrakové percepce

-orientační zkouška laterality

-navazující cvičení logopedické nápravy