Informace pro rodiče vycházejících žáků

1. Přihlášky
V prvním kole přijímacího řízení lze podat nejvýše dvě přihlášky na SŠ, v dalších kolech libovolný počet.
Na jeden formulář se uvádějí obě školy ve stejném pořadí.
Přihlášku podává zákonný zástupce žáka sám řediteli příslušné SŠ a to nejpozději do 1. 3. 2019 (u škol s talentovou zkouškou do 30. 11. 2018).
2. Kritéria přijímacího řízení
Ředitel SŠ je stanoví nejpozději do 31. 1. 2019 (u škol s talentovou zkouškou do 30. 10. 2018).
Ve všech oborech vzdělávání s maturitní zkouškou bude probíhat jednotná zkouška z Čj a literatury, matematiky a její aplikace (CERMAT). V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek. Testování probíhá pouze v 1. kole.
Pro 1. kolo přijímacího řízení se stanovují nejméně dva termíny konání jednotné přijímací zkoušky, je-li stanovena, v dalších kolech neomezený počet.
3. Výsledky
Ředitel SŠ ukončí hodnocení jednotné zkoušky do dvou pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM, nebo do dvou pracovních dnů od ukončení zkoušky, nebo v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2019.
Zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup – webové stránky školy.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Do tří pracovních dnů od doručení (zveřejnění) rozhodnutí lze podat odvolání.
Důležité je datum zveřejnění (zveřejnění = oznámení).
4. Zápisový lístek
Do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění) o přijetí je nutno odevzdat na SŠ zápisový lístek, kterým žák potvrzuje úmysl vzdělávat se na dané SŠ.
Vydává se pouze jeden zápisový lístek.
Zápisový lístek žák obdrží na ZŠ.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání a pokud uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
5. Termíny
Odevzdání přihlášky k potvrzení na ZŠ do 15. 2. 2019 (u oborů s talentovou zkouškou do 15. 11. 2018).
Odeslání přihlášky na SŠ do 1. 3. 2019 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2018).
Konání přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení 22. 4. 2019–30. 4. 2019 (talentové zkoušky 2. 1. 2019–15. 1. 2019).
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky: 12. 4. a 15. 4. 2019.
6. Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny
Rodiče vycházejících žáků, kteří byli vedeni v pedagogicko-psychologické poradně, si zajistí během posledního roku školní docházky doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě, že požadují zohlednění výukových potíží v přijímacím řízení. Tento doklad přiloží k přihlášce.
Za správné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu na SŠ odpovídají zákonní zástupci žáků!
V oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám!
Doporučujeme sledovat weby: www.edulk.cz; www.skolstvi.kraj-lbc.cz; www.msmt.cz
Další informace k volbě povolání naleznete také na těchto webových stránkách:
www.gwo.cz
www.istp.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz
www.seznamskol.eu
Informace podává: Mgr. Monika Novotná, tel. 487 862 180, e-mail: zsmirova@email.cz

Novela 2012

Změny v přijímacím řízení v souvislosti s novelou školského zákona s platností od 1. 1. 2012

– pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat pouze dvě přihlášky

– výsledky – ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijetých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí

– rozhodnutí o přijetí: se oznamuje zveřejněním seznamu (na veřejně přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup – webové stránky školy), důležité je datum zveřejnění  (zveřejnění = oznámení)

– zápisový lístek (potvrzení úmyslu vzdělávat se na dané škole) nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění)

– zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

– jednotné přijímací zkoušky ve všech školách zřizovaných Libereckým krajem – pro obory vzdělání s MZ budou použity testy CERMAT (www.cermat.cz/prijimacky-lbc2012.html)

– testovány budou znalosti z ČJ, M a studijní předpoklady

– termíny pro první kolo přijímacího řízení 23. 4. a 24. 4. 2012 (náhradní termín 16. 5. 2012)

– sledujte informace k přijímacímu řízení na webu www.edulk.cz

– rodiče vycházejících žáků, kteří byli vedeni v pedagogicko-psychologické poradně, zařídí během posledního roku školní docházky přešetření svého syna (dcery) proto, aby mohly být zohledňovány jejich výukové obtíže při výuce na SŠ