Informace pro rodiče vycházejících žáků
1. Přihlášky
-V prvním kole přijímacího řízení lze podat nejvýše dvě přihlášky na SŠ, v dalších kolech libovolný počet.
-Na jeden formulář se uvádějí obě školy ve stejném pořadí.
-Přihlášku podává zákonný zástupce žáka sám řediteli příslušné SŠ a to nejpozději do 1.3.2018
(u škol s talentovou zkouškou do 30.11.2017).
2. Kritéria přijímacího řízení
-Ředitel SŠ je stanoví nejpozději do 31.1.2018 (u škol s talentovou zkouškou do 30.10.2017).
-Ve všech oborech vzdělávání s maturitní zkouškou bude probíhat jednotná zkouška z ČJ a literatury a M a její aplikace (CERMAT). V 1.kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek. Testování probíhá pouze v 1.kole.
-Pro 1.kolo přijímacího řízení se stanovují nejméně dva termíny konání jednotné přijímací zkoušky, je-li stanovena, v dalších kolech neomezený počet.
3. Výsledky
-Ředitel SŠ ukončí hodnocení jednotné zkoušky do dvou pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM, nebo do dvou pracovních dnů od ukončení zkoušky, nebo v termínu od 22.4. do 30.4.2018
-Zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup – webové stránky školy.
-Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
-Do tří pracovních dnů od doručení (zveřejnění) rozhodnutí lze podat odvolání.
-Důležité je datum zveřejnění (zveřejnění = oznámení).
4. Zápisový lístek
-Do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění) o přijetí je nutno odevzdat na SŠ zápisový lístek, kterým žák potvrzuje úmysl vzdělávat se na dané SŠ.
-Vydává se pouze jeden zápisový lístek.
-Zápisový lístek žák obdrží na ZŠ.
-Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání a pokud uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
5. Termíny
-Odevzdání přihlášky k potvrzení na ZŠ do 12.2.2018 (u oborů s talentovou zkouškou do 15.11.2017).
-Odeslání přihlášky na SŠ do 1.3.2018 (u oborů s talentovou zkouškou do 30.11.2017).
-Konání přijímacího řízení pro 1.kolo přijímacího řízení 22.4.2018 – 30.4.2018
(talentové zkoušky 2.1.2018 – 15.1.2018).
-Termíny konání jednotné přijímací zkoušky – 12.4. a 16.4.2018
6. Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny
-Rodiče vycházejících žáků, kteří byli vedeni v pedagogicko-psychologické poradně, si zajistí během posledního roku školní docházky doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě, že požadují zohlednění výukových potíží v přijímacím řízení. Tento doklad přiloží k přihlášce.
Za správné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu na SŠ odpovídají zákonní zástupci žáků!
V oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám!
-Doporučujeme sledovat web: www.edulk.cz
www.skolstvi.kraj-lbc.cz
www.msmt.cz
Další informace k volbě povolání naleznete také na těchto webových stránkách:
www.gwo.cz
www.istp.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz
www.seznamskol.eu
Informace podává: Mgr. Monika Novotná, tel. 487 862 180, e-mail: zsmirova@email.cz