Informace pro rodiče vycházejících žáků

1. Přihlášky

 • V prvním kole přijímacího řízení lze podat nejvýše dvě přihlášky na SŠ, v dalších kolech libovolný počet.
 • Na jeden formulář se uvádějí obě školy ve stejném pořadí.
 • Přihlášku podává zákonný zástupce žáka sám řediteli příslušné SŠ a to nejpozději do 1.3.2020(u škol s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019).

2. Kritéria přijímacího řízení

 • Ředitel SŠ je stanoví nejpozději do 31. 1. 2020 (u škol s talentovou zkouškou do 30. 10. 2019).
 • Ve všech oborech vzdělávání s maturitní zkouškou bude probíhat jednotná zkouška z ČJ a literatury a M a její aplikace (CERMAT). V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek. Testování probíhá pouze v 1. kole.
 • Pro 1. kolo přijímacího řízení se stanovují nejméně dva termíny konání jednotné přijímací zkoušky, je-li stanovena, v dalších kolech neomezený počet.

3. Výsledky

 • Ředitel SŠ ukončí hodnocení jednotné zkoušky do dvou pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM, nebo do dvou pracovních dnů od ukončení zkoušky, nebo v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2020.
 • Zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup – webové stránky školy.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Do tří pracovních dnů od doručení (zveřejnění) rozhodnutí lze podat odvolání.
 • Důležité je datum zveřejnění (zveřejnění = oznámení).

4. Zápisový lístek

 • Do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění) o přijetí je nutno odevzdat na SŠ zápisový lístek, kterým žák potvrzuje úmysl vzdělávat se na dané SŠ.
 • Vydává se pouze jeden zápisový lístek.
 • Zápisový lístek žák obdrží na ZŠ.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání a pokud uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

5. Termíny

 • Odevzdání přihlášky k potvrzení na ZŠ do 14. 2. 2020 (u oborů s talentovou zkouškou do 15. 11. 2019).
 • Odeslání přihlášky na SŠ do 1. 3. 2020 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019).
 • Konání přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení 22. 4. 2020 – 30. 4. 2020 (talentové zkoušky 2. 1. 2020 – 15. 1. 2020).
 • Termíny konání jednotné přijímací zkoušky – 14. 4. a 15. 4. 2020.

6. Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny

Rodiče vycházejících žáků, kteří byli vedeni v pedagogicko-psychologické poradně, si zajistí během posledního roku školní docházky doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě, že požadují zohlednění výukových potíží v přijímacím řízení. Tento doklad přiloží k přihlášce.

Za správné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu na SŠ odpovídají zákonní zástupci žáků!

V oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám!

Doporučujeme sledovat web:

www.edulk.cz
www.skolstvi.kraj-lbc.cz
www.msmt.cz

Další informace k volbě povolání naleznete také na těchto webových stránkách:

www.gwo.cz
www.istp.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz
www.seznamskol.eu

Informace podává: Mgr. Monika Novotná, tel. 487 862 180, e-mail: zsmirova@email.cz