Informace pro rodiče vycházejících žáků

Legislativa:
-platné a účinné znění školského zákona –  č. 178/2016 Sb. od 1. 9. 2016
-platné a účinné znění vyhlášky – č. 353/2016 Sb. od 31. 10. 2016
-platné a účinné znění správního řádu – č. 298/2016 Sb.

1. Přihlášky

-V prvním kole přijímacího řízení lze podat nejvýše dvě přihlášky na SŠ, v dalších kolech libovolný počet.

-Na jeden formulář se uvádějí obě školy ve stejném pořadí.

-Přihlášku podává zákonný zástupce žáka sám řediteli příslušné SŠ a to nejpozději do 1.3.2017

(u škol s talentovou zkouškou do 30.11.2016).

2. Kritéria přijímacího řízení

-Ředitel SŠ je stanoví nejpozději do 31.1.2017 (u škol s talentovou zkouškou do 30.10.2016).

-Ve všech oborech vzdělávání s maturitní zkouškou bude probíhat jednotná zkouška z ČJ a literatury  a M (CERMAT). V 1.kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek. Testování probíhá pouze v 1.kole.

-Pro 1.kolo přijímacího řízení se stanovují nejméně dva termíny konání  jednotné přijímací zkoušky, je-li stanovena, v dalších kolech neomezený počet.

3. Výsledky

-Ředitel SŠ ukončí hodnocení jednotné zkoušky do dvou pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM, nebo do dvou pracovních dnů od ukončení zkoušky, nebo v termínu od 22.4.do 30.4.2017

Zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup – webové stránky školy

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

-Do tří pracovních dnů od doručení (zveřejnění) rozhodnutí lze podat odvolání.

-Důležité je datum zveřejnění (zveřejnění = oznámení).

4. Zápisový lístek

Do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění) o přijetí je nutno odevzdat na SŠ zápisový lístek, kterým žák potvrzuje úmysl vzdělávat se na dané SŠ.

-Vydává se pouze jeden zápisový lístek.

-Zápisový lístek žák obdrží na ZŠ.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání a pokud uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

5. Termíny

-Odevzdání přihlášky k potvrzení na ZŠ do 10.2. 2017 (u oborů s talentovou zkouškou do 15.11.2016).

-Odeslání přihlášky na SŠ do 1.3.2017 (u oborů s talentovou zkouškou do 30.11.2016).

-Konání přijímací zkoušky u oborů vzdělání bez maturitní zkoušky v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2017

(talentové zkoušky 2.1.2017  – 15.1.2017).

-Termíny konání 1.kola jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů – 12.4. a 19.4.2017

6. Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny

Rodiče vycházejících žáků, kteří byli vedeni v pedagogicko-psychologické poradně, si zajistí během posledního roku školní docházky doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě, že požadují zohlednění výukových potíží v přijímacím řízení. Tento doklad přiloží k přihlášce.

Za správné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu na SŠ odpovídají zákonní zástupci žáků!

V oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám!

-Doporučujeme sledovat web: www.edulk.cz

www.skolstvi.kraj-lbc.cz

www.msmt.cz

www.cermat.cz

Další informace k volbě povolání naleznete také na těchto webových stránkách:

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.seznamskol.eu

Informace podává: Mgr. Monika Novotná, tel. 487 862 180, e-mail: zsmirova@email.cz