Informace pro rodiče vycházejících žáků

1. Přihlášky

 • V prvním kole přijímacího řízení lze podat nejvýše dvě přihlášky na SŠ, v dalších kolech libovolný počet.
 • Na jeden formulář se uvádějí obě školy.
 • Přihlášku podává zákonný zástupce žáka sám řediteli příslušné SŠ a to nejpozději do 3. 2016 (u škol s talentovou zkouškou do 30. 11. 2015).
 • Má-li škola společné přijímací řízení, vyplní do přihlášky všechny obory a vyznačí, o který obor má žák největší zájem (seřadí dle priorit).

2. Kritéria přijímacího řízení

 • Ředitel SŠ je stanoví nejpozději do 31. 1. 2016 (u škol s talentovou zkouškou do 30. 10. 2015).
 • Ve všech oborech vzdělávání s maturitní zkouškou bude v Libereckém kraji probíhat testování pomocí srovnávacích testů z ČJ, M, obecných studijních předpokladů (u škol s talentovou zkouškou z ČJ a obecných studijních předpokladů).
 • Pro 1. kolo přijímacího řízení se stanovují nejméně dva termíny konání přijímací zkoušky, je-li stanovena, v dalších kolech neomezený počet.

3. Výsledky

 • Ředitel SŠ ukončí přijímací řízení a do tří pracovních dnů zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup – webové stránky školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Důležité je datum zveřejnění (zveřejnění = oznámení).
 • Do tří pracovních dnů od doručení (zveřejnění) rozhodnutí lze podat odvolání.

4. Zápisový lístek

 • Do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění) o přijetí je nutno odevzdat na SŠ zápisový lístek, kterým žák potvrzuje úmysl vzdělávat se na dané SŠ.
 • Vydává se pouze jeden zápisový lístek.
 • Zápisový lístek žák obdrží na ZŠ.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání a pokud uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

5. Termíny

 • Odevzdání přihlášky k potvrzení na ZŠ do 26. 2. 2016 (u oborů s talentovou zkouškou do 15. 11. 2015).
 • Odeslání přihlášky na SŠ do 15. 3. 2016 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2015).
 • Konání přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení 22. 4. 2016 – 30. 4. 2016 (talentové zkoušky 2. 1. 2016 – 15. 1. 2016).
 • Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek – 18. 4. a 19. 4. 2016
 • Termíny konání testů v rámci pilotního ověřování vyhlášeného MŠMT (mimo Liberecký kraj) – 15. 4. 2016

6. Přešetření v pedagogicko-psychologické poradně

Rodiče vycházejících žáků, kteří byli vedeni v pedagogicko-psychologické poradně, si zajistí během posledního roku školní docházky doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě, že požadují zohlednění výukových potíží v přijímacím řízení. Tento doklad přiloží k přihlášce.

Za správné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu na SŠ odpovídají zákonní zástupci žáků!

V oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám!

Doporučujeme sledovat web: www.edulk.cz

www.skolstvi.kraj-lbc.cz

www.msmt.cz

Další informace k volbě povolání naleznete také na těchto webových stránkách:

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.seznamskol.eu

Informace podává: Mgr. Monika Novotná, tel. 487 862 180, e-mail: zsmirova@email.cz

Informace o přijímacím řízení 2015/2016 – MŠMT