Informace pro rodiče vycházejících žáků

1. Přihlášky

-V prvním kole přijímacího řízení lze podat nejvýše dvě přihlášky na SŠ, v dalších kolech libovolný počet.

-Na jeden formulář se uvádějí obě školy.

-Přihlášku podává zákonný zástupce žáka sám řediteli příslušné SŠ a to nejpozději do 15.3.2015

(u škol s talentovou zkouškou do 30.11.2014).

-Má-li škola společné přijímací řízení, vyplní do přihlášky všechny obory a vyznačí, o který obor má žák největší zájem (seřadí dle priorit).

2. Kritéria přijímacího řízení

-Ředitel SŠ je stanoví nejpozději do 31.1.2015 (u škol s talentovou zkouškou do 30.10.2014).

-Ve všech oborech vzdělávání s maturitní zkouškou bude v Libereckém kraji probíhat testování pomocí srovnávacích testů z ČJ, M, obecných studijních předpokladů (u škol s talentovou zkouškou z ČJ a obecných studijních předpokladů).

-Pro 1.kolo přijímacího řízení se stanovují nejméně dva termíny konání  přijímací zkoušky, je-li stanovena, v dalších kolech neomezený počet.

3. Výsledky

-Ředitel SŠ ukončí přijímací řízení a do tří pracovních dnů zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup – webové stránky školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

-Důležité je datum zveřejnění (zveřejnění = oznámení).

-Do tří pracovních dnů od doručení (zveřejnění) rozhodnutí lze podat odvolání.

4. Zápisový lístek

Do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění) o přijetí je nutno odevzdat na SŠ zápisový lístek, kterým žák potvrzuje úmysl vzdělávat se na dané SŠ.

-Vydává se pouze jeden zápisový lístek.

-Zápisový lístek žák obdrží na ZŠ.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 5. Termíny

-Odevzdání přihlášky k potvrzení na ZŠ do 24.2. 2015 (u oborů s talentovou zkouškou do 15.11.2014).

-Odeslání přihlášky na SŠ do 15.3.2015 (u oborů s talentovou zkouškou do 30.11.2014).

-Konání přijímacího řízení pro 1.kolo přijímacího řízení 22.4.2015 – 30.4.2015

(talentové zkoušky 2.1.2015  – 15.1.2015).

-Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek – 22.4. a 23.4.2015

-Termíny konání testů v rámci pilotního ověřování vyhlášeného MŠMT (mimo Liberecký kraj) – 15.4. a 16.4.2015

6. Přešetření v pedagogicko-psychologické poradně

-Rodiče vycházejících žáků, kteří byli vedeni v pedagogicko-psychologické poradně, zajistí přešetření svého syna/dcery v případě, že požadují zohlednění jeho výukových obtíží v přijímacím řízení.

Za správné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu na SŠ odpovídají zákonní zástupci žáků!

V oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám!

-Doporučujeme sledovat web: www.edulk.cz

www.skolstvi.kraj-lbc.cz

www.msmt.cz

Další informace k volbě povolání naleznete také na těchto webových stránkách:

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.novyinfoabsolvent.cz

www.seznamskol.eu

 

Informace podává: Mgr. Monika Novotná, tel. 487 862 180, e-mail: zsmirova@email.cz