Informace pro rodiče vycházejících žáků

1. Přihlášky

V prvním kole přijímacího řízení lze podat nejvýše dvě přihlášky na SŠ, v dalších kolech libovolný počet.

Přihlášku podává zákonný zástupce žáka sám řediteli příslušné SŠ a to nejpozději do 15.3.2013

(u škol s talentovou zkouškou do 30.11.2012).

Má-li škola společné přijímací řízení, je možné vyplnit do přihlášky více oborů a vyznačit, o který obor má žák největší zájem.

2. Kritéria přijímacího řízení

Ředitel SŠ je stanoví nejpozději do 31.1.2013 (u škol s talentovou zkouškou do 30.10.2012).

Pro 1.kolo přijímacího řízení se stanovují nejméně dva termíny konání  přijímací zkoušky, je-li stanovena, v dalších kolech neomezený počet.

3. Výsledky

Ředitel SŠ ukončí přijímací řízení a do tří pracovních dnů zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup – webové stránky školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Důležité je datum zveřejnění (zveřejnění = oznámení).

Do tří pracovních dnů od doručení (zveřejnění) rozhodnutí lze podat odvolání.

4. Zápisový lístek

Do deseti  pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění) o přijetí je nutno odevzdat na SŠ zápisový lístek, kterým žák potvrzuje úmysl vzdělávat se na dané SŠ.

Vydává se pouze jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek žák obdrží na ZŠ.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

5. Termíny

Odevzdání přihlášky k potvrzení na ZŠ do 25.2. 2013

Odeslání přihlášky na SŠ do 15.3.2013 (u oborů s talentovou zkouškou do 30.11.2012).

Konání přijímacího řízení pro 1.kolo přijímacího řízení 22.4.2013 – 7.5.2013

(talentové zkoušky 2.1.2013 – 15.1.2013).

6. Přešetření v pedagogicko-psychologické poradně

Rodiče vycházejících žáků, kteří byli vedeni v pedagogicko-psychologické poradně, zařídí během posledního roku školní docházky přešetření svého syna/dcery proto, aby mohly být zohledňovány jeho výukové obtíže při výuce na SŠ.

 

V oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám!!

Doporučujeme sledovat web: www.skolstvi.kraj-lbc.cz

www.risa-lbc.cz

www.msmt.cz

www.edulk.cz

 

Další informace k volbě povolání naleznete také na těchto webových stránkách:

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.novyinfoabsolvent.cz

www.seznamskol.eu

 

Informace podává: Mgr. Monika Novotná, tel. 487 862 180