Plán práce výchovného poradce – Novotná Monika

Školní rok  2016/2017

Konzultační hodiny pro žáky a učitele:

Pondělí – 7:00 – 7:45                Středa – 12:00 – 14:00                  Pátek – 8:00 – 12:00

Konzultační hodiny pro rodiče:

-kdykoli po domluvě

I.Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi

  1. a) správa databáze žáků s výchovnými problémy, tvorba přehledů pro učitele a vedení školy (průběžně)
  2. b) konzultace problémů s učiteli (průběžně)
  3. c) konzultace individuálních vzdělávacích plánů
  4. e) příprava besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů
  5. f) koordinace vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb a sociálně patologických jevů

II.Volba povolání

a)poskytovat individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně)

b)informovat o studijních možnostech (nástěnky na 2.stupni, informační materiály školní stránky na webu)  (průběžně)

c)základní informace pro rodiče (písemně a na třídních schůzkách)

d)vedení dokumentace spojené s volbou povolání (průběžně)

e)spolupráce s IPS ÚP, návštěva veletrhů vzdělávání, burzy škol, testy profesní orientace COMDI (8. ročník)

f)spolupráce s učiteli na tvorbě tematických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání

(občanská výchova, člověk a svět práce)

 

III.Termíny

a)Přijímací řízení

-odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou………………….do 15.11.

-odevzdání přihlášek na ostatní SŠ……………………………………………………………………………..do 10.2.

-odeslání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou……………………..do 30.11.

-odeslání přihlášek na ostatní SŠ…………………………………………………………………………………do 1.3.

-termíny přijímacích zkoušek:

1.kolo……………………………………….22.4.-30.4.2017

Termíny konání 1.kola jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů – 12.4. a 19.4.2017

Talentové zkoušky na uměleckých školách…………………………2.1.-15.1.2017

-pomoc žákům a zákonným zástupcům při odvolacím řízení v případě nepřijetí

-informace pro žáky a zákonné zástupce o volných místech ve středních školách

b)Termíny třídních schůzek a informačních dnů

c)Zápis do 1.tříd…………………………………………..1. – 30.4.2017

IV.Normativní a metodické materiály

Vyhláška č.72/2005 Sb.

O poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních

Příloha č.3 k vyhlášce č.72/2005 Sb.

Nařízení vlády č.75/2005 Sb. Ve znění pozdějších předpisů

O stanovení rozsahu přímé vyučovací, výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Č.j.11 182/2009-20

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 2015/2016

Č.j.10 194/2002-14

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 24.10.2016