Plán práce výchovného poradce – Monika Novotná

Konzultační, poradenská a intervenční práce
-individuální poradenská práce se žáky (aktuálně po celý školní rok)
-poradenství pro rodiče a pedagogy v souvislosti s výukovými a výchovnými problémy žáků školy (aktuálně po celý školní rok)
-kariérové poradenství (září-květen)
-individuální konzultace s pedagogy i zákonnými zástupci žáků (aktuálně po celý školní rok)
-řešení problematických situací ve třídě či ve vztahu mezi konkrétním žákem a pedagogem (po celý školní rok)
Metodická a informační činnost
-zajišťování seminářů pro pedagogické pracovníky školy
-koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (aktuálně po celý školní rok)
-spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími potřebnými institucemi, zj. z oblasti sociálních služeb a zdravotnictví (aktuálně v průběhu celého školního roku)
-spolupráce s Policií ČR (aktuálně po celý školní rok)

Vzhledem k charakteru práce výchovné poradkyně není plán činnosti členěn dle jednotlivých období školního roku, ale podle oblastí, jimž v průběhu celého školního roku bude věnována pozornost. U konkrétních aktivit jsou uvedeny měsíce (období), kdy s největší pravděpodobností budou realizovány.
V případě diagnostické, intervenční či konzultační činnosti v rámci třídních kolektivů budou vždy v souladu s vyhláškou MŠMT o charakteru práce informováni zákonní zástupci žáků. Evidence dokumentů o žácích probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Plán práce výchovného poradce – Novotná Monika

Školní rok 2017/2018
Konzultační hodiny pro žáky a učitele:
Pondělí – 7:30 – 8:45 Středa – 12:00 – 14:00 Pátek – 8:00 – 12:00
Konzultační hodiny pro rodiče:
Pondělí – 7:30 – 8:30 Středa – 13:30 – 14:30
(jiný termín možný po telefonické domluvě)
I.Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi
a) správa databáze žáků s výchovnými problémy , tvorba přehledů pro učitele a vedení školy (průběžně)
b) konzultace problémů s učiteli (průběžně)
c) konzultace individuálních vzdělávacích plánů
e) příprava besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů
f) koordinace vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb a sociálně patologických jevů
II.Volba povolání
a)poskytovat individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně)
b)informovat o studijních možnostech (nástěnky na 2.stupni, informační materiály školní stránky na webu) (průběžně)
c)základní informace pro rodiče (písemně a na třídních schůzkách)
d)vedení dokumentace spojené s volbou povolání (průběžně)
e)spolupráce s IPS ÚP, návštěva veletrhů vzdělávání, burzy škol, testy profesní orientace COMDI (8. ročník)
f)spolupráce s učiteli na tvorbě tematických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání
(občanská výchova, člověk a svět práce)

III.Termíny
a)Přijímací řízení
-odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou………………….do 15.11.
-odevzdání přihlášek na ostatní SŠ……………………………………………………………………………..do 10.2.
-odeslání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou……………………..do 30.11.
-odeslání přihlášek na ostatní SŠ…………………………………………………………………………………do 1.3.
-termíny přijímacích zkoušek:
1.kolo……………………………………….22.4.-30.4.2018
Talentové zkoušky na uměleckých školách…………………………2.1.-15.1.2018
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 12.4. a 16.4.2018
-pomoc žákům a zákonným zástupcům při odvolacím řízení v případě nepřijetí
-informace pro žáky a zákonné zástupce o volných místech ve středních školách
b)Termíny třídních schůzek a informačních dnů
c)Zápis do 1.tříd………………………………………… 1.-30.4.2018
IV.Normativní a metodické materiály
Vyhláška č.72/2005 Sb.
O poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
Příloha č.3 k vyhlášce č.72/2005 Sb.
Nařízení vlády č.75/2005 Sb. Ve znění pozdějších předpisů
O stanovení rozsahu přímé vyučovací, výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Č.j.11 182/2009-20
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 2017/2018
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví