Změny v přijímacím řízení v souvislosti s novelou školského zákona s platností od 1.1.2012

– pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat pouze dvě přihlášky

– výsledky – ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijetých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí

– rozhodnutí o přijetí: se oznamuje zveřejněním seznamu (na veřejně přístupném místě ve škole,

způsobem umožňujícím dálkový přístup –webové stránky školy), důležité je datum zveřejnění   (zveřejnění = oznámení)

zápisový lístek (potvrzení úmyslu vzdělávat se na dané škole) nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění)

zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

– jednotné přijímací zkoušky ve všech školách zřizovaných Libereckým krajem – pro obory vzdělání s MZ budou použity testy CERMAT (www.cermat.cz/prijimacky-lbc2012.html)

– testovány budou znalosti z ČJ, M a studijní předpoklady

– termíny pro první kolo přijímacího řízení 23.4. a 24.4.2012 (náhradní termín 16.5.2012)

-sledujte informace k přijímacímu řízení na webu www.edulk.cz

-rodiče vycházejících žáků, kteří byli vedeni v pedagogicko-psychologické poradně, zařídí během posledního roku školní docházky přešetření svého syna (dcery) proto, aby mohly být zohledňovány jejich výukové obtíže při výuce na SŠ