PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

Mgr. Zdena Kabešová – 1. stupeň – ZŠ a MŠ Mírová Mimoň – školní rok 2019/2020

 

Konzultační hodiny pro rodiče:

pátek: 8:00 – 8:45 hod.,  jiný termín po telefonické dohodě.

 

1. Metodická a informační činnost:

a) předávání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

b) organizování školních vzdělávacích akcí v problematice specifických vzdělávacích potřeb a sociálně patologických jevů

c) informace pro žáky a jejich rodiče o činnosti PPP, SPC a o dalších poradenských službách

d) poradenská činnost pro žáky v obtížných situacích, návrhy řešení konfliktních situací

e) poradenská pomoc pro rodiče dětí

f) péče o nadané žáky

g) spolupráce s výchovným poradcem 2. stupně, školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně patologických jevů

 

2. Péče o žáky s výukovými a výchovnými problémy, zdravotním postižením:

a) ve spolupráci s ostatními pedagogy sledovat žáky s výukovými i výchovnými problémy a zdravotním postižením

b) pomoc při zajišťování vyšetření žáků v PPP, SPC

c) pomoc učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření

d) podílení na zpracování dokumentace integrovaného žáka

 

e) koordinace nápravné péče

f) vedení databáze integrovaných a šetřených žáků 1. stupně, kontrola následných vyšetření, soustřeďování individuálních učebních plánů a odborných zpráv žáků v poradenské péči

g) konzultace individuálních plánů s vedoucími dyslektických kroužků a rodiči

h) pomoc při zápisu dětí do školy, spolupráce s učitelkami MŠ – školní zralost, odklad školní docházky, informace pro rodiče budoucích školáků

ch) projednávání dodatečného školního odkladu školní docházky s třídními učiteli, přeřazení žáka do jiného typu škol

i) spolupráce s učiteli 1. tříd

j) příprava projektů pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů

 

3. Specifické oblasti:

a) ve spolupráci s třídními učiteli sledovat nadané a talentované žáky, návrhy na další péči o tyto žáky

b) pomoc při řešení konfliktních situacích ve škole: rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák

c) sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů ( šikanování, vandalismus, rasismus, brutalita, kriminalita,…), návrh nápravných opatření

d) koordinace a spolupráce při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních patologických jevů

e) poradenská činnost pro rodiče a žáky při volbě studia na víceletém gymnáziu